25thJune

25thJune

25thJune

 

December 11,2019

มทส.ติดอันดับ ๙ ม.ไทย ม.ชั้นนำเอเชีย ๔ ปีซ้อน

“QS University Rankings: Asia 2020” จัดให้  มทส.ติด ๑ ใน ๑๐ มหาวิทยาลัยไทย จากการจัดอันดับระดับเอเชีย เป็นปีที่ ๔ ติดต่อกัน ชี้ชัดถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพให้เป็น “มหาวิทยาลัยคุณภาพ” ของไทยและเอเชียอย่างต่อเนื่อง

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปิดเผยว่า “การประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับเอเชีย “QS University Rankings: Asia 2020” โดย The Quacquarelli Symonds (QS) สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกจากประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ในปีนี้มีมหาวิทยาลัยของเอเชียที่ได้รับการจัดอันดับจำนวน ๕๕๗ อันดับ จากปีที่ผ่านมาที่มีเพียง ๔๙๙ อันดับ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชียที่ครองอันดับ ๑ และ ๒ เป็นมหาวิทยาลัยจากประเทศสิงคโปร์ คือ National University of Singapore (NUS) และ Nanyang Technological University, Singapore (NTU) ส่วนอันดับที่ ๓ เป็นมหาวิทยาลัยจากประเทศฮ่องกง คือ The University of Hong Kong

สำหรับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ที่ได้รับการจัดอันดับในสาขาวิชานี้ ในปี ค.ศ.๒๐๒๐ มีทั้งสิ้น ๒๑ แห่ง โดย มทส. อยู่ในลำดับที่ ๒๖๑-๒๗๐ และอยู่ลำดับที่ ๙ ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย จากกลุ่ม ๑๐ มหาวิทยาลัยแรก โดยอันดับที่ ๔๕ คื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, อันดับที่ ๔๘ มหาวิทยาลัยมหิดล, อันดับที่ ๑๐๐ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, อันดับที่ ๑๐๗ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, อันดับที่ ๑๒๗ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, อันดับที่ ๑๔๖ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี, อันดับที่ ๑๔๘ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, อันดับที่ ๑๖๐ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, อันดับที่ ๒๖๑-๒๗๐ มทส. และอันดับที่ ๒๗๑-๒๘๐ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โดยเกณฑ์ที่ใช้จัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับเอเชีย ประกอบด้วย ๑๑ ตัวชี้วัด ได้แก่ Academic reputation (๓๐%) Employer reputation (๒๐%) Faculty/student ratio (๑๐%) Proportion of international faculty (๒.๕%) proportion of international students (๒.๕%) Faculty Staff with PhD (๕%) papers per faculty (๕%) Citations per paper (๑๐%)  proportion of outbound exchange students (๒.๕%) Proportion of inbound exchange students (๒.๕%) International research network (๑๐%) โดยผลการจัดอันดับในปีนี้ มทส. มีคะแนนดีขึ้นจากปี ค.ศ. ๒๐๑๙ เกือบทุกตัวชี้วัด ยกเว้น Employer reputation และ proportion of outbound exchange students เท่านั้นที่คะแนนลดลง สำหรับคะแนนของ มทส. ตั้งแต่ปี ๒๐๑๗-๒๐๒๐ 

“ผลการจัดอันดับในครั้งนี้ ถือเป็นสิ่งที่น่ายินดีและน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง แสดงให้เห็นว่า มทส. มีศักยภาพความเข้มแข็งทางด้านวิชาการในระดับสากล มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา ๒๙ ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัย 

อีกทั้งยังแสดงถึงความสำเร็จในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย ที่พร้อมสร้างสรรค์ความรู้คู่เคียงสังคม มุ่งสู่มาตรฐานสากล เป็นแหล่งสร้างคน สร้างนวัตกรรม ผลิตบัณฑิตพร้อมทำงาน ที่มีความรู้ในวิชาชีพตรงตามความต้องการตลาดแรงงาน และสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม พร้อมเป็นที่พึ่งของสังคมต่อไป” อธิการบดี มทส. กล่าวในที่สุด 

 

 

 ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๖๐๖ วันพุธที่ ๑๑ - วันอังคารที่ ๑๗ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

 


840 1,434