13thApril

13thApril

13thApril

 

January 16,2020

รพ.ค่ายสุรนารีเปิดบ้านชวนทำบุญ ชมคอนเสิร์ตการกุศล“นูโว”

โรงพยาบาลค่ายสุรนารี เปิดบ้านชวนชมคอนเสิร์ตการกุศล “nuvo Fort Suranari Hospital Charity Concert” นำรายได้สมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เสริมศักยภาพด้านการรักษาผู้ป่วยในพื้นที่โคราชและใกล้เคียง

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ราชาวดีแกรนด์ ฮอลล์ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี พล.ท.ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ ๒ พร้อมด้วยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นางณัฏฐินีภรณ์ จันทร โณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พลตรีสุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรนารี ร่วมแถลงข่าวกิจกรรม Open House เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงศักยภาพของโรงพยาบาลค่ายสุรนารีในการดูแลรักษาผู้ป่วย และเพื่อขอโอกาสในการสนับสนุนการให้บริการด้านการแพทย์ เช่น การสนับสนุนเงินบริจาคเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลค่ายสุรนารี เพื่อใช้ในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น ให้มีความทันสมัยและเพียงพอต่อการขยายการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยมีข้าราชการทหารบก-อากาศ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมงาน เช่น นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา นายยรรยงค์ธีระกนก ประธานกรรมการ บริษัท โตโยต้าเป็นหนึ่ง จำกัด นายเสฏวุฒิ ทัตสุระ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา และนายชินาพัฒน์ พิมพ์ศรีแก้ว ผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการ เดอะมอลล์ราชสีมา เป็นต้น 

นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “โรงพยาบาลค่ายสุรนารีได้ให้ความร่วมมือในกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาด้วยดีมาตลอด เช่น การออกรับบริจาคโลหิตช่วยเหล่ากาชาดฯ โรงพยาบาลฯ สนับสนุนบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์รับบริจาคโลหิต และงานด้านสาธารณสุขอื่นๆ ของเหล่ากาชาดเพื่อให้ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา มีสุขภาพที่ดี มีโลหิตที่เพียงพอสําหรับผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน โรงพยาบาลค่ายสุรนารีจึงเป็นสถานพยาบาลอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา ที่มีความพร้อมในการให้บริการประชาชน ตนจึงต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการขอความร่วมมือจากผู้มีจิตใจกุศล ที่ต้องการทำบุญในการสนับสนุนบริจาคเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลค่ายสุรนารี เพื่อนําไปจัดหาอุปกรณ์ที่จําเป็น สําหรับการบริการประชาชนของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นการช่วยแบ่งเบากิจกรรมของเหล่ากาชาดอีกทางหนึ่ง

พล.ท.ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ ๒ กล่าวว่า “โรงพยาบาลค่ายสุรนารีเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๒ ผ่านการบังคับบัญชาของกองทัพภาคที่ ๒ โดยมีภารกิจสนับสนุนบริการทางการแพทย์แก่กําลังพล ครอบครัว ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงพยาบาลค่ายสุรนารีเปิดให้บริการทางการแพทย์ทั้งในส่วนกําลังพล ครอบครัว และประชาชนทั่วไป ซึ่งผู้ป่วยที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารี คิดเป็นสัดส่วนแล้วเป็นประชาชนมากกว่ากําลังพลทหารและครอบครัว ซึ่งถือว่าเป็นโรงพยาบาลกองทัพบกที่มีผู้ป่วยศรัทธาและไว้วางใจมารับบริการด้านการแพทย์จํานวนมาก ดังนั้นโรงพยาบาลค่ายสุรนารีจึงได้มีแผนสร้างอาคารใหม่ เพื่อเปิดให้บริการผู้ป่วยอย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องมีควบคู่กับอาคารคือ เครื่องมือแพทย์ต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสําคัญในการที่จะช่วยให้การดูแลรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ จึงได้เชิญชวนภาคเอกชน คหบดี และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ได้พิจารณาให้การสนับสนุนการดําเนินงานโรงพยาบาลค่ายสุรนารี ท่านอาจบริจาคเป็นเงินหรือบริจาคในรูปแบบเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลค่ายสุรนารี เพื่อให้มีไว้ใช้บริการให้กับประชาชนที่เจ็บป่วยในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง”

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา นอกจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาแล้ว ก็มีโรงพยาบาลค่ายสุรนารี ที่เป็นโรงพยาบาลของรัฐขนาดใหญ่ ที่ให้บริการดูแลรักษาประชาชนคนโคราช และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งโดยศักยภาพของโรงพยาบาลค่ายสุรนารีนั้น ถือว่าเป็นโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูง เป็นที่ศรัทธาในการดูแลผู้ป่วยเจ็บ ทํางานเกื้อกูลกันกับโรงพยาบาลมหาราชฯ เราจะเห็นได้จากเมื่อปี ๒๕๕๔ เกิดน้ำท่วมใหญ่ โรงพยาบาลค่ายสุรนารีได้ช่วยแบ่งเบาภาระโรงพยาบาลมหาราชฯ ในการดูแล และรักษาผู้ป่วย โดยโรงพยาบาลค่ายสุรนารี สนับสนุนห้องผ่าตัด, หอผู้ป่วย และการจัดเครื่องมือแพทย์และอาภรณ์พรรณสําหรับผู้ป่วย ทําให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตในขณะนั้นมาด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น วันนี้จึงต้องการเชิญชวนประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญบริจาคปัจจัย เพื่อสนับสนุนการซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ สามารถร่วมบริจาคได้ทุกบาททุกสตางค์ ซึ่งการบริจาคทุกบาทจะช่วยให้โรงพยาบาลค่ายสุรนารี มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ครบครัน และเป็นโรงพยาบาลในพื้นที่ที่สามารถให้การดูแลสุขภาพของประชาชนและครอบครัวได้ดี โดยที่ไม่ต้องออกไปรับบริการที่โรงพยาบาลนอกพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา”

พลตรีสุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรนารี กล่าวว่า “สืบเนื่องจากโรงพยาบาลค่ายสุรนารี เปิดให้บริการรักษาพยาบาลทั้งในส่วนของทหารและครอบครัว รวมทั้งประชาชนทั่วไป ในปัจจุบันโรงพยาบาลมีการให้บริการการแพทย์เฉพาะทาง และมีศักยภาพในการบริการประชาชนทั่วไประดับตติยภูมิด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สามารถรองรับผู้ป่วยในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งถือว่าเป็นการแบ่งเบาภาระการให้บริการด้านการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชฯ ในการบริการประชาชนอีกทางหนึ่ง การจัดงาน Open house ในวันนี้ เพื่อต้องการประชาสัมพันธ์ให้รับทราบถึงศักยภาพของโรงพยาบาลค่ายสุรนารีในการดูแลรักษา และเพื่อขอโอกาสให้ท่านได้สนับสนุนการให้บริการด้านการแพทย์ของโรงพยาบาลค่ายสุรนารี ได้แก่ การสนับสนุนเงินบริจาคเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลค่ายสุรนารี เพื่อใช้ในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จําเป็นให้มีความทันสมัยและเพียงพอต่อการขยายบริการเฉพาะทางแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาได้อย่างต่อเนื่อง”

“นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม คอนเสิร์ตการกุศล ‘nuvo Fort Suranari Hospital Charity Concert’ ระดมทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลค่ายสุรนารี ในโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วย ๘ ชั้น ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ KORAT HALL 1 เซ็นทรัลโคราช บัตรราคา ๑,๐๐๐ บาท ๑,๕๐๐ บาท และ ๒,๐๐๐ บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิโรงพยาบาลค่ายสุรนารี โทร.๐๔๔-๒๓๔๕๙๑ และ ๐๘๑-๙๙๙๙๑๐๙” พลตรีสุรศักดิ์ กล่าว

ทั้งนี้ เงินบริจาคสมทบทุนซื้ออุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีความทันสมัย และเพียงพอต่อการขยายบริการเฉพาะทางรองรับผู้ใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง ๑ เครื่อง ราคา ๒๕๐,๐๐๐ บาท, เครื่องถ่ายทอดสัญญาณวิดีทัศน์ ประกอบชุดกล้องส่องตรวจปอด ๑ เครื่อง ราคา ๑.๕ ล้านบาท, เครื่องกำเนิดแสง ชุดกล้องส่องตรวจปอด ๑ เครื่อง ราคา ๘ แสนบาท, เครื่องวิเคราะห์พยาธิสภาพกระจกตาดำ ๑ ชุด ราคา ๑.๓ ล้านบาท, กล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจตาระบบดิจิทัล ๒ เครื่อง ราคา ๑.๗ ล้านบาท, เครื่องผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง ๑ ชุด ราคา ๒.๕ ล้านบาท, ชุดกล้องส่องตรวจรักษาทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารระบบวิดีทัศน์ ๑ ชุด ราคา ๑.๘ ล้านบาท, ชุดกล้องส่องตรวจรักษาลำไส้ใหญ่ ระบบวิดีทัศน์ชนิดความละเอียดสูง ๑ ชุด ราคา ๒.๓ ล้านบาท, กล้องจุลทรรศน์ในงานเอ็นโดดอนติกส์ ๑ ชุด ราคา ๑.๗ ล้านบาท นำไปใช้ภายในอาคารผู้ป่วยนอก ๘ ชั้น (หลังใหม่) ซึ่งอยู่ระหว่างวางแผนดำเนินการก่อสร้าง โดยผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคมูลนิธิโรงพยาบาลค่ายสุรนารี โทร ๐๔๔-๓๔ ๕๙๑, ๐๔๔–๒๓๔ ๓๐๓ หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาถนนพิบูลละเอียด นครราชสีมา ชื่อบัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลค่ายสุรนารี เลขที่บัญชี ๔๘๐-๒-๓๖๔๓๖-๖

โรงพยาบาลค่ายสุรนารี เป็นโรงพยาบาลขนาด ๔๒๐ เตียง ตั้งอยู่ที่ถนนพิบูลละเอียด ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา โดยวันที่ ๒๕ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลฯ เนื่องจากวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๑๑ เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามโรงพยาบาลแห่งนี้ว่า “โรงพยาบาลค่ายสุรนารี” 

 

 ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๖๑๑ วันพุธที่ ๑๕ - วันอังคารที่ ๒๑ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

 


806 1345