26thMay

26thMay

26thMay

 

June 08,2020

ลดราคาช่วยประชาชน Lot 4 โคราชเริ่ม 7-8 มิถุนายนนี้ ทั่วจังหวัด

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่มีโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ Covid-๑๙ ทําให้ประชาชนมีความวิตกกังวลต่อสถานการณ์ ประสบกับภาวะเศรษฐกิจ รายได้ลดลง และมีการซื้อสินค้าอุปโภคเพิ่มขึ้นในพื้นที่ ซึ่งมีผลกระทบกับค่าครองชีพของประชาชนในภาพรวม

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้ สํานักงานพาณิชย์ทั่วประเทศจัดกิจกรรมลดค่าครองชีพของประชาชน ให้ครอบคลุมกว่า ๘๐๐ อําเภอ ในพื้นที่ ๗๖ จังหวัด เป็นความร่วมมือกับห้างขนาดใหญ่และห้างท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการใน Lot ๒ และ ๓ ที่ผ่านมา โดยจัดให้มีการนําสินค้าไปจําหน่ายให้กับประชาชนในระดับอําเภอในทุกอําเภอ เป็นโครงการระยะที่ ๔ (Lot ๔)

จังหวัดนครราชสีมา โดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ขานรับนโยบาย มอบให้สํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา จัดจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ที่จําเป็นต่อการครองชีพ อาทิ ไข่ไก่ น้ํามันพืช น้ําตาลทราย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ปลากระป๋อง ผงซักฟอก น้ํายาล้างจาน ซีอิ้ว น้ําปลา ในราคาถูกกว่าท้องตลาด ลดราคาตั้งแต่ ๕% - ๖๘ %

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัยโควิด-๑๙ ลดราคา ช่วยประชาชน Lot ๔ ของจังหวัดนครราชสีมา จะเริ่มครั้งแรกตั้งแต่วันที่ ๗-๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ บริเวณตลาดต้องชมไนท์บาร์ซาพิมาย อําเภอพิมาย และกระจายไปทั่วในทุกอําเภอ ทั้ง ๓๒ อําเภอ อําเภอละ ๑-๒ วัน รวมทั้งหมด ๓๖ ครั้ง จะสิ้นสุดวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ อําเภอสีดา ซึ่งจะได้มีการประชาสัมพันธ์ แจ้งวันเวลาของการจัดแต่ละอําเภอให้ประชาชน ได้ทราบเป็นระยะต่อไป

การจัดกิจกรรมพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot ๔ ของจังหวัดนครราชสีมาในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก ห้างสรรพสินค้าโมเดิร์นเทรดระดับประเทศในจังหวัด ได้แก่ ห้างบิ๊กซี, โลตัส, เดอะมอลล์, แม็คโคร, Top ซุปเปอร์มาร์เก็ต และห้างท้องถิ่นที่เข้าร่วม ได้แก่ สยามวิสโก้, ฮกกี่ ซุปเปอร์มาร์ท, คลังพลาซ่า, วงศ์มังกร ซุปเปอร์สโตร์ และทวีกิจ ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ซึ่งคาดว่าโครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot ๔ จะสามารถลดค่าครองชีพให้กับประชาชน มากกว่า 9 ล้านบาท

 

801 1,406