25thJune

25thJune

25thJune

 

June 27,2020

ชาวสีคิ้วค้านหัวชนฝา ห้ามสนามกอล์ฟ-รง.น้ำตาล ตั้งโรงสูบน้ำจากลำตะคอง

“กลุ่มเรารักษ์สีคิ้ว” เดินหน้าค้านสร้างโรงสูบน้ำทั้งสนามกอล์ฟใหญ่ และโรงงานน้ำตาล หวั่นเกิดภัยแล้ง ประชาชนขาดน้ำอุปโภคบริโภค บุกยื่นหนังสือให้ผู้ว่าฯ ระงับยับยั้ง พร้อมเรียกร้องความเป็นธรรมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบก่อนจะสายเกินไป 

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียจากการดำเนินโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำและสร้างสะพานวางท่อน้ำดิบข้ามคลองบุ่งยางในโครงการสนามกอล์ฟ วอยาจ พานอราม่า รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟคลับ (บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด) ดำเนินการก่อสร้างโดยบริษัท อี แอนด์ เอ็ม เซอร์วิสทีม จำกัด เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดป่าสว่างอารมณ์ บ้านใหม่สำโรง ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โดยล่วงล้ำเข้าไปในลำตะคองบริเวณข้ามคลองบุ่งยาง บ้านใหม่สำโรง นั้น 
ต่อมามีการเปิดเวทีการรับฟังความคิดเห็นการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำและสะพานรับท่อส่งน้ำดิบ (คลองบุ่งยาง) ของบริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) ที่บ้านใหม่สำโรง หมู่ที่ ๓ ตำบลลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โดยใช้วิธีสนทนากลุ่มย่อยและการประชุมปรึกษาหารือเป็นรายหมู่บ้าน รวม ๔ หมู่บ้าน โดยกำหนดระยะเวลา การประชุม สถานที่ ดังนี้ ๑.วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ จัดรับฟังความคิดเห็น ที่บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ ๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๐๐ น. ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ๒.วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ จัดรับฟังความคิดเห็นที่บ้านโนนแต้ หมู่ ๗ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น. ณ ศาลาบ้านโนนแต้ ๓.วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ จัดรับฟังความคิดเห็นที่บ้านใหม่สำโรง หมู่ที่ ๓ เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๐๐ น. ณ ศาลาวัดบ้านใหม่สำโรง และ ๔.วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ จัดรับฟังความคิดเห็นที่บ้านโนนนา หมู่ที่ ๘ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น. ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน 

ทั้งนี้ จากการการประชุมทั้ง ๒ เวที ชาวบ้านส่วนหนึ่งมีความเห็นว่า จะขอใช้สิทธิ์คัดค้านของผู้มีส่วนได้เสีย ยื่นหนังสือคัดค้านให้กับคณะกรรมการสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดเพื่อขอให้ยุติโครงการ และจะใช้สิทธิ์คัดค้านของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อไม่ให้ถูกแย่งชิงทรัพยากรน้ำลำตะคอง

ล่าสุด เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นางสาวสุรีรัตน์ ด่านกุล (ทนายอ๋อย) ประธานกลุ่มคนรักสีคิ้ว พร้อมตัวแทนกว่า ๑๐ คน เดินทางมายื่นหนังสือกับ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ขอคัดค้านการขออนุญาตปลูกสร้างโรงสูบน้ำและสะพานวางท่อน้ำดิบในโครงการสนามกอล์ฟฯ และคัดค้านการก่อสร้างโรงสูบน้ำจากลำตะคอง ไปเก็บกักไว้เพื่อการผลิต และการก่อสร้างสะพานวางท่อน้ำดิบผ่านคลองบุ่งยาง ของบริษัท น้ำตาลครบุรีฯ มีรายละเอียดว่า ประกาศการรับฟังความคิดเห็นขององค์การบริหารส่วนตําบลลาดบัวขาว ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ อำเภอสีคิ้ว ได้สั่งการให้องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียจากการดำเนินโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำและสะพานวางท่อน้ำดิบในโครงการสนามกอลฟ์ฯ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ วัดป่าสว่างอารมณ์ และเวทีการรับฟังความคิดเห็นการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำและสะพานรับท่อส่งน้ำดิบ (คลองบุ่งยาง) ของบริษัท น้ำตาลครบุรีฯ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ บ้านใหม่สำโรง หมู่ที่ ๓ ตำบลลาดบัวขาว ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียแสดงความคิดเห็นขอคัดค้านยกเลิกการดำเนินการก่อสร้าง เพื่อผลประโยชน์ในการกักเก็บน้ำไว้เพื่อการผลิต ทั้ง ๒ โครงการ จึงขอคัดค้านการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว โดยระบุสาเหตุดังนี้

เจตนาไม่ชัดเจน

๑.องค์การบริหารส่วนตําบลลาดบัวขาว มีเจตนาจงใจปกปิดสาระสําคัญในการขออนุญาตสร้างหลายประการอันจะทําให้ประชาชนมีความเข้าใจในการจัดตั้งโรงสูบน้ำและสร้างสะพานวางท่อส่งน้ำดิบข้ามคลองบุ่งยางคลาดเคลื่อน เช่น จงใจละเว้นไม่แจ้งชื่อบริษัทเจ้าของโรงสูบน้ำและสะพานวางท่อน้ำดิบ ไม่บอกจุดประสงค์ของการสร้างให้ชัดเจน ไม่แจ้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากโครงการก่อสร้างให้ประชาชนได้รับรู้ 

เสียงของเรามีความหมาย

๒.จํากัดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ กล่าวคือในขณะที่จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลลาดบัวขาว จํากัดการแสดงความคิดเห็นโดยไม่ให้ประชาชนสอบถามเรื่องการสูบน้ำ การสูบน้ำจะสูบในปริมาณเท่าไร สูบวันละกี่ชั่วโมง สูบกี่เดือน เป็นต้น การจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียจากการใช้น้ำลําตะคองไม่ทั่วถึง เพราะรับฟังเพียงไม่กี่หมู่บ้าน ดังนั้นการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียจึงต้องรับฟังเสียงของประชาชนในเขตตําบลที่ได้รับผลกระทบด้วย 

สูบตอนนี้เดือดร้อนแน่

๓.ทําเลที่ตั้งไม่เหมาะสม เพราะที่ตั้งของโรงสูบน้ำทั้งสองโรงที่บ้านใหม่สําโรงหมู่ที่ ๒ ตําบลลาดบัวขาว อําเภอสีคิ้ว เป็นบริเวณต้นน้ำลําตะคองห่างจากเขื่อนคลองไผ่ไม่ถึง ๑๐ กิโลเมตร ซึ่งเดิมมีโรงสูบน้ำอุตสาหกรรมอยู่แล้ว ๒ โรง และเป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักที่ทําให้การปล่อยน้ำจากเขื่อนลําตะคองไปยังอําเภอท้ายน้ำมีปริมาณน้ำน้อยมาก สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนท้ายน้ำเป็นประจําทุกปี หากให้ตั้งโรงสูบน้ำบริเวณใกล้เคียงกันอีก ๒ โรง ประชาชนท้ายน้ำก็จะเดือดร้อนมากยิ่งขึ้นไปอีก

ขอความชัดเจนในรายละเอียด

๔.ขนาดและกําลังของเครื่องสูบน้ำท่อส่งน้ำและแนวสะพานวางท่อน้ำดิบ ตามคําขอไม่ปรากฏรายละเอียดให้ประชาชนทราบเพียงพอต่อการแสดงความคิดเห็น แต่หากพิจารณาซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้เคยติดตั้งเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ (กรณีของโรงงานผลิตน้ำตาลฯ) และต่อมาต้องรื้อถอนออกไปด้วยเหตุขัดต่อกฎหมายผังเมือง และยังไม่ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าจะเห็นได้ว่ามีการสูบน้ำทุกวัน หากให้การอนุญาตภาครัฐจะต้องยอมให้ประชาชนจำนวนมากประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค

ทำเต็มที่แล้ว

สำหรับในเรื่องนี้ นางสาวสุรีรัตน์ ด่านกุล ให้สัมภาษณ์กับ “โคราชคนอีสาน” เพิ่มเติมว่า วันนี้มายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ใน ๒ กรณี ทั้งการก่อสร้างโรงสูบน้ำและสร้างสะพานวางท่อน้ำดิบข้ามคลองบุ่งยางในโครงการสนามกอล์ฟ วอยาทพาโนรามา (บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด) ดำเนินการก่อสร้างโดยบริษัท อี แอนด์ เอ็ม เซอร์วิสทีม จำกัด และบริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) สร้างโรงสูบน้ำลำตะคองไปเก็บกักไว้เพื่อการผลิต เพราะอยู่ในละแวกเดียวกัน ไม่ได้ไกลกันมาก เหตุผลของการคัดค้าน เพราะการตั้งโรงสูบน้ำนี้เป็นการสูบน้ำที่ต้นน้ำลำตะคองซึ่งชาวอำเภอสีคิ้ว อำเภอสูงเนิน อำเภอเมือง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอโนนสูง ใช้อุปโภคบริโภค และทำการเกษตร เมื่อมีการระบายน้ำออกมาจะไปถึงประชาชนได้อย่างไร เมื่ออำเภอสีคิ้วมีโรงสูบอยู่แล้ว ๒ โรงใหญ่ อยู่บริเวณต้นคลอง บ้านมะเกลือเก่า บ้านมะเกลือใหม่ ยังต้องแจกน้ำกินน้ำใช้อยู่ ประชาชนไม่มีน้ำใช้ หากมาขออีกหนึ่งโรงงานและอีกหนึ่งสนามกอล์ฟ เพิ่มจาก ๒ เป็น ๔ แล้วประชาชนจะเอาน้ำที่ไหนอุปโภคบริโภค สถานีประปาอีก ๗๐ สถานี จะไม่มีน้ำผลิตประปา จึงเกิดการคัดค้านครั้งนี้ขึ้นมา การตั้งโรงสูบน้ำที่ต้นน้ำลำตะคองเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนที่อยู่กลางน้ำและท้ายน้ำ เราคัดค้านเพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคนที่ใช้น้ำจากลำตะคอง

ขอความเป็นธรรมให้ทั่วถึง

นางสาวสุรีรัตน์  กล่าวอีกว่า “กรณี อบต.ลาดบัวขาว เป็นผู้จัดเวทีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน อบต.ลาดบัวขาวประกาศชี้แจงไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย อบต.ลาดบัวขาวรับฟังเฉพาะหมู่บ้านที่อยู่ในความปกครองของตน แม้กระทั่งการติดประกาศเพื่อแจ้งและรับฟังความคิดเห็นประชาชน ไม่ประกาศให้ชัดเจนว่าเป็นของโรงงานน้ำตาลฯ ประกาศแค่เพียงว่า รับฟังความคิดเห็นการตั้งโรงสูบน้ำและสะพานวางท่อน้ำดิบในที่ดินเท่านั้น ซึ่งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ต้องบอกว่าเป็นของใคร สูบน้ำไปเพื่อจุดประสงค์ใด ใช้ท่อสูบขนาดเท่าไหร่ กำลังแรงสูบต่อตัวต่อวันสูบน้ำได้กี่ลูกบาศก์เมตร ไม่แจ้งให้ทราบถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน ไม่เป็นธรรมสำหรับประชาชนที่ไม่ทราบเรื่อง แม้แต่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาที่เพิ่งทราบเรื่องในโซเชียลกว่า ๙๐% แสดงความคิดเห็นไม่เห็นด้วยกับการจัดตั้งโรงสูบน้ำในครั้งนี้ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้ถามความคิดเห็นประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชนไม่ทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้น ฝ่ายทนายก็ช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่แล้ว”

ชาวโคราชต้องรับรู้และร่วมมือกัน 

นางสาวสุรีรัตน์  กล่าวท้ายสุดว่า “ฝากถึงประชาชนชาวโคราชว่า ต้องใส่ใจในสิทธิและปกป้องสิทธิของตัวเอง หากไม่สนใจการขาดแคลนน้ำจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น ฝากเรียนถึงผู้ว่าฯ กรุณาสำรวจความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนว่า ขาดแคลนน้ำมากน้อยเพียงใด หากยอมให้ตั้งโรงสูบน้ำเพื่อเอาน้ำไปใช้เยอะๆ แม้ตอนนี้ยังไม่มีการตั้งโรงสูบน้ำยังขาดแคลนน้ำขนาดนี้ และต่อไปหากสูบน้ำไปได้ประชาชนจะยิ่งขาดแคลนน้ำขึ้นไปอีกหลายเท่าตัว นี่คือสิ่งที่กังวล”

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๖๓๓ วันพุธที่ ๒๔ - วันอังคารที่ ๓๐ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

 


840 1,444