24thJune

24thJune

24thJune

 

December 03,2020

มทส.จับมือองค์การสวนสัตว์ ถ่ายทอดเทคโนโลยี-นวัตกรรม

สององค์กรร่วมส่งเสริมพัฒนาความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี ขับเคลื่อนสู่การเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

 

เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภากร พิทยชวาล ผู้อำนวยการเทคโนธานี ดร.ณิรวัฒน์ ธรรมจักร รองผู้อำนวยการเทคโนธานี ฝ่ายบริหารจัดการนวัตกรรม นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา กรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย นางสาวชัชชลัยย์ ยุ้นพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ และนายณรงค์วิทย์ ชดช้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงด้านการส่งเสริมการพัฒนาความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อบริการแก่ประชาชน รวมทั้งส่งเสริมการดำเนินงานตามภารกิจให้เกิดประสิทธิภาพ โดยยึดถือประโยชน์ ในทางปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. กล่าวว่า “การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ถือว่าสอดรับกับภารกิจของ มทส. ในด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และการปรับแปลงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี โดยมีเทคโนธานีเป็นหน่วยงานหลักในการทำหน้าที่เชื่อมประสานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออกบริการสู่สังคม เพื่อให้องค์ความรู้ทางวิชาการที่สั่งสมจากคณาจารย์ และผู้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์แต่ละแขนง ได้ถูกเชื่อมประสานผ่านสำนักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร สำนักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ ทั้งนี้ มทส. และ อสส. จะร่วมมือกันในการส่งเสริมการพัฒนาความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาปนาขึ้นด้วยปณิธานที่จะสร้างสรรค์สถาบันอุดมศึกษารูปแบบใหม่ มีภารกิจขับเคลื่อนสู่การเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) การสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย การสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาพื้นที่และยกระดับความสามารถของกำลังคนในด้านต่างๆ เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยแท้จริง”

นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา กรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า “การถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม ถือเป็นการสอดรับกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดนโยบายเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ข้อมูลทางวิชาการ งานบริการวิชาการด้านเทคโนโลยี ที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน อีกทั้งร่วมกันพัฒนาบุคลากร เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ การจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมกิจกรรมในสวนสัตว์นครราชสีมาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รวมถึงการสื่อสารทางด้านเทคโนโลยี การจัดโครงการ กิจกรรม นิทรรศการ เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ เพื่อสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีตามภารกิจหลักของทั้ง ๒ หน่วยงาน ร่วมผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ อันนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในกรณีที่หน่วยงานทั้งสองร่วมกันศึกษาวิจัยหรือกิจกรรมใดๆ ตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ที่ทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ให้หน่วยงานทั้งสองเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ร่วมกัน และให้ความร่วมมือในด้านอื่นๆ ที่หน่วยงานทั้งสองเห็นชอบร่วมกัน”

 

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๕๖ วันพุธที่ ๒ - วันอังคารที่ ๘ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

12 1,491