30thMay

30thMay

30thMay

 

January 22,2021

เลือก‘รักชาติ’นั่งปธ.สภา อบจ. ‘ผู้ว่าฯ เชียร’ยินดีกับ‘ยลดา’ หนุน‘โคราชเมืองแห่งความสุข’

เปิดสภา อบจ.นครราชสีมา’ ครั้งแรก ‘ยลดา’ และส.จ.พร้อมหน้า ขาดเพียง  ๕ เขตที่กกต.ยังไม่รับรอง “วิเชียร จันทรโณทัย” ยินดี พร้อมให้คำมั่นจะสนับสนุนทุกด้าน เพื่อให้โคราชเป็นเมืองแห่งความสุข สภาเลือก “รักชาติ กิริวัฒนศักดิ์” นั่งเก้าอี้ประธานสภา นายก อบจ.แถลงนโยบาย ๒๕ มกราคมนี้

 

เมื่อวันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานช่าง ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา มีการประชุมสภา อบจ.นครราชสีมา นัดแรก โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน พร้อมด้วยนางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมด้วย

ทั้งนี้ ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม นายไพศาล สมุทรเผ่าจินดา รองปลัดอบจ.นครราชสีมา ปฏิบัติหน้าที่ปลัด อบจ.นครราชสีมา ทำหน้าที่เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว โดยเชิญนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย พร้อมทั้งเชิญผู้เข้าร่วมประชุมสวดมนต์ไหว้พระ จากนั้นเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ขึ้นประจำที่นั่งประธาน 

จากนั้น นายไพศาล สมุทรเผ่าจินดา แนะนำสมาชิกสภา อบจ.นครราชสีมา ทีละคน เรียงตามตัวอักษรอำเภอ ทั้ง ๔๓ คนที่กกต.ประกาศรับรอง จากทั้งหมด ๔๘ คน ซึ่งยังเหลือ ส.อบจ. ๕ คน จาก ๕ เขตเลือกตั้งที่กกต.ยังไม่ประกาศรับรอง ได้แก่ อำเภอเมือง เขต ๑ นายก้องเกียรติ วงศ์นิยม, อำเภอเมือง เขต ๔ นายประพจน์ ธรรมประทีป, อำเภอปากช่อง เขต ๓ นายสมพงษ์ เลิศด้วยลาภ, อำเภอพิมาย เขต ๑ นายสมบูรณ์ นิยมไร่ และอำเภอสีดา นายศิริพิพัฒน์ ประจิตร 

โดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา อ่านประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ครั้งแรก ของอบจ.นครราชสีมา ว่า “อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๗ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ และมาตรา ๒๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบข้อ ๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดครั้งแรกขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในวันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (สำนักการช่าง) ตำบลมะเริง อำเภอเมืองนครราชสีมา ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔” 

พร้อมกันนี้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ยังกล่าวแสดงความยินดีกับนายก อบจ.และสมาชิกสภาอบจ.ว่า “การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาครั้งแรก เป็นการเริ่มต้นการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย และเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นสืบไป รวมทั้งขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่เข้ามาทำหน้าที่จากความไว้วางใจของประชาชน ในนามจังหวัดยินดีที่จะสนับสนุนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในทุกด้าน เพื่อให้โคราชเป็นเมืองแห่งความสุขทั้งผู้อยู่และผู้มาเยือนอย่างยั่งยืน”

ต่อมาเลขานุการสภา อบจ.นครราชสีมาชั่วคราว ได้เชิญนายสถาพร โชติกลาง ส.อบจ.อำเภอโนนสูง เขต ๑ ซึ่งมีอายุมากที่สุดในสภาฯ (๗๑ ปี) เพื่อทำหน้าที่ประธานสภาฯ ชั่วคราว ในการเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม โดยในวาระที่ ๑ เป็นการนำสมาชิกสภา อบจ.กล่าวคำปฏิญาณตนว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

เมื่อเข้าสู่วาระการเลือกประธานสภา อบจ.นครราชสีมา โดยนายอดุลย์ อยู่ยืน ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต ๑ เสนอนายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ส.อบจ.อำเภอสูงเนิน เป็นประธานสภาฯ ซึ่งไม่มีสมาชิกสภาฯ คนใดเสนอรายชื่อเพิ่ม และมติที่ประชุมยกมือรับรอง นายรักชาติจึงขึ้นปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา อบจ.นครราชสีมา

โดยในโอกาสนี้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ.นครราชสีมา และนางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา

จากนั้นนายรักชาติขึ้นนั่งบัลลังก์ทำหน้าที่ประธานสภาฯ พร้อมกล่าวว่า “ขอบคุณทุกคนที่ให้ความไว้วางใจที่ให้ทำหน้าที่ในฐานะประธานสภาฯ ผมจะพยายามทำหน้าที่ ทำงานกับทุกคน เพื่อสนับสนุนและดำเนินการให้จังหวัดนครราชสีมาไปสู่ความมุ่งหวัง เพื่อให้ชาวโคราชมีความสุข” 

โดยเข้าสู่วาระการเลือกตั้งรองประธานสภา อบจ. ๒ คน โดยนายเลิศชัย ธนประศาสน์ ส.อบจ.อำเภอสีคิ้ว เขต ๒ เสนอนายสมพร จินตนามณีรัตน์ ส.อบจ.อำเภอโนนสูง เขต ๒ เป็นรองประธานสภา คนที่ ๑ และนายซ้าย ผลกระโทก ส.อบจ.อำเภอโชคชัย เสนอนายศิริพงศ์ มกรพงศ์ ส.อบจ.อำเภอสีคิ้ว เขต ๑ เป็นรองประธานสภา อบจ.คนที่ ๒ ส่วนเลขานุการสภา อบจ.นครราชสีมานั้น นายองอาจ พฤกษ์พนาเวศ ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต ๓ เสนอนายณัฏฐพัชร์ อนิวัตกูลชัย ส.อบจ.อำเภอปากช่อง เขต ๑ และที่ประชุมมีมติรับรอง โดยได้ขึ้นปฏิบัติหน้าที่ครบทั้ง ๔ คน 

วาระต่อมาเป็นการกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยกำหนดให้เป็นวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ และกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นอกจากนี้ นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภาฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันปฏิญาณตน ส่วนนายก อบจ.ให้ยื่นภายใน ๖๐ วันนับแต่วันแถลงนโยบาย สำหรับการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งให้ยื่นภายใน ๙๐ วันนับจากวันเลือกตั้ง รวมทั้ง การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการจัดทำประวัติ ส.อบจ.เพื่อบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติให้เป็นปัจจุบันด้วย

โดยปิดประชุมเวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. ซึ่งนางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ได้มอบช่อกล้วยไม้เพื่อแสดงความยินดีกับผู้บริหารสภาอบจ.นครราชสีมาทั้ง ๔ รายด้วย จากนั้น นายก อบจ.และสมาชิกสภาฯ ได้บันทึกภาพร่วมกัน และมีการประกาศว่า หลังการประชุมเรียนเชิญผู้บริหารและส.อบจ.นครราชสีมาไปที่โรงแรมดาราบุรี ถนนสืบศิริ เพื่อร่วมพูดคุยและรับประทานอาหารร่วมกัน 

ทั้งนี้ นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ส.อบจ.อำเภอสูงเนิน ประธานสภา อบจ.นครราชสีมา ให้สัมภาษณ์ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมว่า “ผมพยายามที่จะทำตามบทบาทของประธานสภาอบจ. ที่ถือว่าใหญ่ที่สุด ให้สมาชิกสภาฯ ทุกคน สามารถนำความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่มาพิจารณาร่วมกัน เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและมีบางส่วนที่จะเสนอไปที่จังหวัดด้วย”

ส่วนประเด็นการควบคุมสมาชิกสภาฯ ให้เป็นเอกภาพนั้น นายรักชาติ ตอบว่า “จากบทบาทหน้าที่ของแต่ละคน เชื่อว่าต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ในที่ประชุม สิ่งใดเป็นเรื่องที่ควรดำเนินการก็จะให้นำเสนอเต็มที่ แต่หากไม่ถูกต้องก็จะเบรก เพื่อให้การประชุมดำเนินไปถูกต้อง รวมทั้งรอฟังนโยบายจากฝ่ายบริหารว่า จะมีถ่ายทอดสดการประชุม เพื่อให้ประชาชนทราบรายละเอียดการประชุมของอบจ.ว่าเป็นอย่างไร โดยใช้สื่อออนไลน์ให้มากขึ้น” 

เมื่อถามว่า “ในฐานะที่ทำหน้าที่ ส.อบจ. มาหลายสมัย มองรูปแบบของ ส.อบจ.ใหม่เป็นอย่างไร” นายรักชาติ ตอบว่า “ค่อนข้างดี เป็นส.อบจ.ที่มีความสามารถ หลังผ่านการเลือกตั้ง ส.อบจ. ในช่วงที่ผ่านมา ถือว่าไม่ธรรมดา โดยเฉพาะการหาเสียง ทำให้เห็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ทำให้การประชุมสมัยปัจจุบันเป็นการประชุมที่สามารถนำความเดือดร้อนต่างๆ มาพิจารณาและแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องการเห็นอีกครั้ง คือ การตั้งคณะกรรมาธิการ เช่น กรรมาธิการของสภากลาง โดยสามารถดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดผล ซึ่งเมื่อก่อนเคยมีการแต่งตั้ง แต่กิจกรรมต่างๆ ไม่มีความคืบหน้า ฉะนั้นต้องแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น ไม่ใช่นามธรรมอย่างเดียว ด้านการพิจารณา ในเบื้องต้นจะเกี่ยวข้องกับนโยบายจากฝ่ายบริหาร เพื่อช่วยตรวจสอบ แต่หากประชาชนมีความเดือดร้อนก็จะรวบรวมปัญหามาแก้ไขต่อไป”

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการแถลงนโยบายของนายก อบจ.นครราชสีมานั้น มีกำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. โดยคาดว่าจะมีการเปิดตัวรองนายก อบจ. พร้อมด้วยเลขานุการ และที่ปรึกษานายก อบจ.นครราชสีมาในวันนี้ด้วย ส่วนที่มีข่าวว่า นายธงชัย ลืออดุลย์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้รับทาบทามเพื่อแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษานายก อบจ.นครราชสีมานั้น “โคราชคนอีสาน” สอบถามนายธงชัยแล้ว และปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริง 

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๖๓ วันพุธที่ ๒๐- วันอังคารที่ ๒๖ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 

22 1,520