15thJuly

15thJuly

15thJuly

 

February 03,2022

อบจ.โคราช เดินหน้าพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย เพื่อการศึกษาทั้ง 58 รร.ในสังกัด

นางยลดา  หวังศุภกิจโกศล เปิดเผยว่า “เราต้องการที่จะนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้กับระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด อบจ.นครราชสีมา ให้ครอบคลุมทั้ง 58 โรงเรียน โดยเฉพาะการติดตั้ง ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายในโรงเรียน ซึ่งเป็นระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายที่สามารถช่วยในการเรียนการสอนสำหรับครูและนักเรียนได้ดียิ่งขั้น ขณะนี้ อบจ. ได้เริ่มนำระบบดังกล่าวเข้ามาใช้ในโรงเรียน มี รร.ประทาย เป็นโรงเรียนแรกที่เราจะได้ทำการทดสอบระบบ และนำร่อง Wi-Fi TOPOLOGY ครอบคลุมทั้งโรงเรียน ซึ่งตรงกับนโยบายของผู้บริหารที่ต้องการให้ 58 รร. มีระบบไวไฟใช้ วันนี้นักเรียนเรียนออนไลน์ที่บ้าน หากเรานำระบบการสื่อสารที่ทันสมัย ก็จะทำให้การเรียนการสอนสะดวก รวดเร็ว ไม่สะดุดระหว่างทำการเรียนการสอน ฉะนั้นวันนี้ รร.ประทายจึงถือเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในสังกัด อบจ. อีก 57 แห่ง 

อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้จะมีการจัดอบรมด้านการใช้งานให้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เพื่อให้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่สำคัญเด็กนักเรียนจะไม่เสียโอกาสในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอีกต่อไป

“นายกหน่อย” ได้วางนโยบายตั้งแต่เริ่มแรกที่เข้ามาแล้วว่า อยากเห็นการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาให้ทันยุคทันสมัย ส่วนโรงเรียนใดต้องการที่จะให้นายก อบจ. ช่วยพัฒนาในด้านก็ให้นำเสนอมาแล้วมาหารือกัน เพราะโรงเรียนในสังกัด 58 แห่ง มีทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ มีความแตกต่างด้านพื้นที่ ฉะนั้นความต้องการย่อมแตกต่างกันไป เราต้องมาดูความต้องการของแต่ละโรงเรียนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างถูกทิศทาง เพื่อให้การศึกษาของโรงเรียน อบจ.โคราช ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีคุณภาพ”

 “ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย” นักเรียนสามารถใช้อินเตอร์เน็ตในการศึกษา ค้นคว้าข้อมูลข่าวสาร และพัฒนาองค์ความรู้ตนเองให้สูงยิ่งขึ้น ครู บุคลากรทางการศึกษา สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ต เพื่อจัดกิจกรรมการการจัดการเรียนรู้ สร้างสื่อและนวัตกรรม ได้จากทุกอาคารเรียน อย่างมีประสิทธิภาพ แล้ ระบบเครือข่ายไร้สายที่อบจ.นำมาใช้กับโรงเรียนเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูง อุปกรณ์ที่ใช้เป็นงานก็เป็นระดับ Enterprise Garde เหมาะกับการใช้งานระดับผู้ใช้งานหลายพันคนในเวลาเดียวกัน การเชื่อมต่อมีความมั่นคง ยังมีระบบ Authentication System ระบบยืนยันตัวตนการเข้าใช้งานผ่านระบบเครือข่าย มี Logging system (ระบบเก็บ log ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560) ของสถานศึกษา อีกทั้งยังรองรับการใช้งานกับ Smart TV ที่สถานศึกษาได้ติดตั้งไว้ทุกห้องเรียน และที่สำคัญสามารถลดค่าใช้จ่ายในการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษา ครู และนักเรียนอีกด้วย

ทั้งนี้ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศภายในโรงเรียนสังกัดอบจ. จะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญเพื่อรองรับระบบ Big Data ในอนาคต


31 1,514