25thMay

25thMay

25thMay

 

March 13,2022

รัฐบาลมอบอีก ๒.๒ ล้าน ช่วยเหยื่อกราดยิง-น้ำท่วม

มอบเงินช่วยผู้ประสบเหตุกราดยิงและน้ำท่วมอีก ๑๓ ราย รวม ๒,๒๓๐,๐๐๐ บาท เผย “นายกประยุทธ์” ห่วงใยผู้ตกทุกข์ได้ยาก กำชับราชการแก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชนเป็นอันดับแรก

เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุมมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือกรณีเหตุการณ์คนร้ายกราดยิงประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา (เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) ให้แก่นายอุทัย ขันอาสา ช่วยเหลือเพิ่มเติมกรณีเสียชีวิตจำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท และ ส.ต.ท.กรกต อ่ำพันเงิน ช่วยเหลือเพิ่มเติมกรณีพิการถาวร จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีนายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นสักขีพยาน

นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “สืบเนื่องจากเหตุการณ์คนร้ายกราดยิงประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๘-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ทําให้มีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ และทรัพย์สินได้รับความเสียหายจํานวนมาก ซึ่งสำนักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความช่วยเหลือไปแล้วเบื้องต้น โดยกรณีเสียชีวิต ๒๗ ราย ช่วยเหลือรายละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท กรณีบาดเจ็บ ๖๒ ราย ช่วยเหลือเป็นเงิน ๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท กรณีทรัพย์สินเสียหาย ๑๒ ราย ช่วยเหลือรายละ ๕,๐๐๐ บาท รวมช่วยเหลือเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕,๕๖๐,๐๐๐ บาท ต่อมาผู้ประสบสาธารณภัยที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส ๒ ราย ซึ่งได้รับการช่วยเหลือรายละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท เสียชีวิต ๑ ราย และพิการถาวร ๑ ราย จากความข้างต้น จังหวัดนครราชสีมาจึงขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สํานักนายกรัฐมนตรีให้แก่ผู้ประสบภัยทั้ง ๒ รายเพิ่มเติม สําหรับวันนี้เป็นการมอบเงินช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สํานักนายกรัฐมนตรี ให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัยดังกล่าว แยกเป็นการช่วยเหลือเพิ่มเติม กรณีเสียชีวิต เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท และกรณีพิการถาวร เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท”

จากนั้น นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางไปยังห้องประชุมชั้น ๓ ที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา เพื่อมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย กรณีเหตุการณ์อุทกภัยในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อช่วยเหลือค่าจัดการศพและเงินทุนเลี้ยงชีพ จำนวน ๑๐ ราย รายละ ๘๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ ๑.นางสาวปาริดา พองขุนทด ๒.นายภานุพงศ์ ชอบใหญ่ ๓.นางสาวสมศรี เกมกลาง ๔.นายไพศาล เดือนกลาง ๕.นายจรัส ปลั่งกลาง ๖.นางสาวสุมิตา ศิริวิโรจน์ ๗.นายเพชร โครตบำรุง ๘.นายสัตตบงกช กลางพิมาย ๙.นายเอกชัย ไกรวุฒิสม ๑๐.นายบุญยงศ์ ด้วงช้าง และมอบเงินช่วยค่าจัดการศพ เงินทุนเลี้ยงชีพ และเงินเพิ่มเลี้ยงชีพ กรณีบุตรอายุไม่ถึง ๒๕ ปี จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ นายสมมาตร์ ศรีสุข

นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “ส่วนกรณีเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ทําให้มีผู้เสียชีวิต ๑๑ ราย ประกอบด้วย อําเภอด่านขุนทด ๒ ราย โนนสูง ๓ ราย โนนไทย ๑ ราย สูงเนิน ๑ ราย ชุมพวง ๑ ราย จักราช ๑ ราย เฉลิมพระเกียรติ ๑ราย และพิมาย ๑ ราย ทําให้ครอบครัวผู้ประสบภัยได้รับความเดือดร้อน และต้องการความช่วยเหลือจํานวนมาก ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ และองค์กรสาธารณกุศล ให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตในเบื้องต้นแล้ว เช่น ให้ความช่วยเหลือจากเงินทดรองราชการฯ ๓๘๖,๑๐๐ บาท มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ๑๑๐,๐๐๐ บาท มูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน ๖๐,๐๐๐ บาท และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓๑,๗๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๘๗,๘๐๐ บาท ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม จังหวัดนครราชสีมาจึงขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สํานักนายกรัฐมนตรี เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตดังกล่าว โดยวันนี้เป็นการมอบเงินช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สํานักนายกรัฐมนตรี ให้แก่ครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัย รวม ๑๑ ราย แยกเป็นการช่วยเหลือค่าจัดการศพ และเงินทุนเลี้ยงชีพให้แก่ครอบครัวผู้สูญเสีย ๑๐ ราย รายละ ๘๐,๐๐๐ บาท และช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพ เงินทุนเลี้ยงชีพ และเงินเพิ่มเลี้ยงชีพ ๑ ราย เป็นเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๓๐,๐๐๐ บาท”

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า “พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้มาติดตามการมอบเงินเยียวยาให้แก่ประชาชนที่ประสบสาธารณภัย โดยวันนี้ที่จังหวัดนครราชสีมา มีอยู่ ๒ ส่วน คือ ประชาชนที่ประสบเหตุกราดยิง และอุทกภัย นายกรัฐมนตรีได้ส่งกำลังใจมาถึงครอบครัวผู้สูญเสีย ซึ่งในการช่วยเหลือประชาชนทุกเหตุการณ์ นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก จึงมอบหมายให้ส่วนราชการต่างๆ โดยเฉพาะหน่วยงานในกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาร่วมช่วยกันแก้ไขปัญหาในลำดับแรก นอกจากนี้ยังมีจากกองทัพ ตำรวจ ประชาชน และจิตอาสา มาร่วมอีกด้วย”

“ภาพรวมของกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ในระยะ ๒ ปีที่ผ่านมา ได้รับเงินบริจาคจากประชาชนมาสมทบ โดยในรอบปีที่ผานมามีการช่วยเหลือไปแล้วกว่า ๒๒ ล้านบาท ซึ่งเป็นการช่วยเหลือในมิติต่างๆ โดยนายกรัฐมนตรีมีนโยบายในการช่วยเหลือประชาชนจากสาธารณภัยต่างๆ เช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง มลพิษทางอากาศ ไฟป่า วาตภัย และเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นโดยไม่คาดถึง รวมถึงเรื่องสถานการณ์โควิด-๑๙ ในช่วงนี้ มีรายงานผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น แต่ในด้านสาธารณสุขยังสามารถรองรับหรือควบคุมสถานการณ์ได้อยู่ขอให้ทุกคนระมัดระวังตัวเองขั้นสูงสุด ส่วนปัญหาเศรษฐกิจ ที่ยังมีผลกระทบต่อเนื่องมาจากโควิด-๑๙ และปัจจุบันมีเหตุความขัดแย้งระหว่างรัฐเซียกับยูเครน ทำให้ราคาน้ำมันแพงขึ้น นายกรัฐมนตรีจึงกำชับให้ประชาชนช่วยกันประหยัดพลังงาน ส่วนรัฐบาลก็พยายามอย่างเต็มที่ในการตรึงราคาน้ำมัน โดยสูญเสียงบประมาณไปวันละ ๖๐๐ ล้านบาท เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับประชาชนไปมากกว่านี้ สำหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจ พยายามควบคุมราคาสินค้าหรือค่าครองชีพต่างๆ ขอให้ประชาชนร่วมมือร่วมใจฟันฝ่าวิกฤตต่างๆ ไปด้วยกัน”

นายธีรภัทร กล่าวอีกว่า “สำหรับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รัฐบาลให้ความสำคัญมาก โดยการมาร้องเรียนที่ศูนย์บริการประชาชน ๑๑๑๑ ทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงปัจจุบัน มีผู้มาร้องเรียนและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ มากถึง ๑.๔ แสนเรื่อง โดยร้อยละ ๙๗ สามารถแก้ไขปัญหาได้ ส่วนที่เหลือร้อยละ ๓ เป็นเรื่องของความซ้ำซ้อนทางกฎหมาย ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายเร่งดำเนินการแก้ไขเรื่องความทุกข์ร้อนของประชาชนเป็นลำดับแรก โดยสามารถประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด หากเรื่องใดที่จังหวัดสามารถแก้ไขได้ก็จะยุติเรื่องที่จังหวัด ไม่ต้องถึงส่วนกลาง หากเรื่องใดเป็นปัญหาในระดับสูงขึ้น สำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานที่เข้ามาประสานงานแก้ไขปัญหา ซึ่งต้องขอบคุณประชาชนที่เห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นของคนอื่นหรือของตัวเอง”

ทั้งนี้ ภายหลังพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย กรณีเหตุการณ์อุทกภัยในจังหวัดนครราชสีมา นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เดินพูดคุย ให้กำลังใจ และมอบพันธุ์ข้าวมงคลที่ใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ แก่ครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยด้วย


นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒๕๑๘ ประจำวันที่ ๙-๑๕ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

 


12 1,474