25thJune

25thJune

25thJune

 

April 11,2022

เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ดันโคราชเป็น‘Cannabis City’

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอุตสาหกรรม ๖๑ แห่งชาติ เปิดคลินิกสีมายา Health and Wellness Clinic ดันกัญชา กัญชง และกระท่อม มาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ สร้างผลิตภัณฑ์ส่งเสริมรายได้เกษตรกร เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่วิสาหกิจชุมชนแบบครบวงจร พร้อมผลักดันให้โคราชเป็นนครกัญชา


เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอุตสาหกรรม ๖๑ และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนรักษ์โคราช จัดพิธีเปิดคลินิกสีมายา Health and Wellness Clinic โดยมี นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผวจ.นครราชสีมา นพ.วิญญู จันทร์เนตร รองนายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา ดร.วรทัศน์ แก้วก่องมา ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอุตสาหกรรม ๖๑ แห่งชาติ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมงาน เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๒๐ น. ที่โรงแรมสิรินบูทรีค

นพ.วิญญู จันทร์เนตร รองนายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา กล่าวว่า “สสจ.นครราชสีมา ขอร่วมสนับสนุนนโยบาย ๓ ก. คือ กัญชา กัญชง และกระท่อม เพื่อใช้ในทางการแพทย์ เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เกษตรกร และวิสาหกิจทุกส่วน ทำให้เกิดการขึ้นถึงบริการที่ทั่วถึง การที่สีมายาคลินิกได้เปิดบริการแพทย์แผนผสม ระหว่างแพทย์แผนปัจจุบัน ไทย และจีน ซึ่งจะเป็นต้นแบบของการนำสมุนไพรมาต่อยอด เพื่อใช้รักษาในทางการแพทย์”

ดร.วรทัศน์ แก้วก่องมา ประธานเครือข่ายฯ กล่าวว่า “การเปิดคลินิกคลินิกสีมายา Health and Wellness เพื่อเป็นต้นแบบให้กับวิสาหกิจต่างๆ ในประเทศ ในการนำนโยบาย ๓ ก. คือ กัญชา กัญชง และกระท่อม มาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยมีการจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน เพื่อรองรับข้อกฎหมาย เป็นองค์กรในการวิจัยและพัฒนา ๓ ก.มาเป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ซึ่งผมมีโอกาสจดทะเบียนสายพันธุ์กัญชาที่จังหวัดนครพนม คือ สายพันธุ์หางกระรอก จากนั้นได้ขยายนำไปปลูกตามภูมิภาคต่างๆ เพื่อให้คนไทยได้มีสายพันธุ์กัญชาที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้นแบบนำร่องพื้นที่เศรษฐกิจสีเขียว BCG Model (Bio-Circular-Green Economy) ซึ่งเรามีเครือข่ายตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ผลิตสารยาดีจากกัญชา กัญชง และกระท่อม เราพร้อมที่จะขยายความรู้ให้กับวิสาหกิจชุมชนทุกแห่งที่มีความพร้อม เช่น ขั้นตอนการขอใบอนุญาต ผมมีคณะทำงานที่จะให้คำแนะนำและช่วยเหลือ เริ่มตั้งแต่การเขียน SOP (Statement of Purpose) โดยขออนุญาตผ่าน สสจ.ในแต่ละจังหวัด ซึ่งโคราชนับเป็นเมืองหลวงกัญชา มีวิสาหกิจหลายแห่งร่วมจดทะเบียนกับเรา ดังนั้น คลิกนิกแห่งนี้จะเป็นโมเดลในการพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำ คือ การปลูก กลางน้ำ คือ การผลิต แปรรูปผลิตภัณฑ์กัญชง กัญชา และกระท่อม และปลายน้ำ สถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ นำไปศึกษาเพิ่มเติม รวมถึงบริษัทที่รับซื้อหรือแปรรูปผลิภัณฑ์ต่อไป”

“เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอุตสาหกรรม ๖๑ แห่งชาติ มีการพัฒนาเรื่องเหล่านี้ ๕ โมเดล เช่น ด้านการแพทย์ มีคลิกนิกในการรักษา บำบัด และดูแลสุขภาพ จากแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์ทางเลือก แพทย์แผนไทย และแพทย์แผนจีน เป็นระบบการแพทย์ที่ครบวงจร เพื่อเป็นที่รองรับให้กับประชาชนหรือผู้ที่สนใจป้องกันไม่ให้ตัวเองป่วยหรือป่วยแล้วจะต้องทำอย่างไร และเนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ จะมีการให้คำแนะนำผ่านช่องทางออนไลน์ด้วย การพัฒนาสุขภาพและด้านสาธารณสุข จะมีบริการนวดต่างๆ และแปรรูปผลิตภัณฑ์ ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มีการจัดท่องเที่ยวให้กับวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย โดยมีศูนย์กลางกัญชา กัญชง และกระท่อมอยู่ที่อำเภอปากช่อง ด้านการปลูก ซึ่งการปลูกพืชเหล่านี้มีขั้นตอนค่อนข้างยุ่งยาก ซึ่งเราจะมีสายพันธุ์ต้นแบบให้กับประชาชน ด้านเศรษฐกิจ เราจะผลักดันให้โคราชเป็น Cannabis City มุ่งเน้นที่จะดัดแปลงกัญชา ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถจำหน่ายได้ โดยจะมีบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ มาร่วมพัฒนาสายพันธุ์กัญชา และพัฒนาสารยาชนิดต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อจะไม่ต้องไปพึ่งพายาจากต่างประเทศ ด้านการวิจัยและพัฒนา โดยในศูนย์ health center แห่งนี้ จะมีการให้ความรู้กับประชาชน มีกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ ให้ความรู้ในการขอใบอนุญาต ซึ่งมีส่วนราชการหลายส่วนที่ตอบรับมาว่าจะเข้าร่วมให้ความรู้ เพื่อระดมความรู้ในการพัฒนาและวิจัยกัญชา กัญชง และกระท่อม เปิดโอกาสให้วิสาหกิจได้ศึกษาการใช้สมุนไพรแบบครบวงจร สู่ระบบตลาดที่ปลอดภัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีรายได้จากกัญชา ทั้งนี้ คลินิกสีมายา Health and Wellness ซึ่งคำว่า สีมา คือ จังหวัดนครราชสีมา ส่วนยา คือ ๑ ในปัจจัย ๔ ที่เราต้องการให้ประชาชนเข้าถึงง่ายที่สุด ซึ่งผมจะพัฒนางานด้านนี้ให้สำเร็จเพื่อประชาชนต่อไป” ดร.วรทัศน์ กล่าว

นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีฯ กล่าวว่า “เรื่องกัญชา กัญชง และกระท่อม เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาล ที่พยายามผลักดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ให้กับประชาชน ซึ่งพืชเหล่านี้เป็นทุนทางธรรมชาติที่ประเทศไทยมีอยู่จำนวนมาก และยังมีทุนทางสังคมและวัมนธรรมในด้านขององค์ความรู้แพทย์แผนไทย ซึ่งประเทศไทยมีองค์ความรู้ด้านการแพทย์ทางเลือกมากมาย เช่น การฝังเข็ม ยาสมุนไพรจีน และด้านอื่นๆ ที่นำมาดูแลสุขภาพและให้บริการแก่ประชาชน ดังนั้น ด้วยฐานทางทรัพยากร องค์ความรู้ ภูมิปัญญาทางสังคม และความหลากหลายทางชีวภาพ จึงคิดว่า กัญชา กัญชง และกระท่อม จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพคนโคราช และเป็นประโยชน์ในการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกร”

“นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญมากกับกัญชา กัญชง และกระท่อม เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ หรือที่เรียกว่า เปิดเสรีกัญชาทางการแพทย์ แต่ยังไม่เปิดเสรีให้ใช้ด้านสันทนาการ แต่ต่อไปในอนาคต กฎหมาย กฎระเบียบ และกติกาของสากล อาจจะเปลี่ยนแปลงไป อีกหน่อยกัญชาอาจจะกลายเป็นพืชควบคุมเหมือนกับยาสูบ คือ ห้ามนำมาโฆษณาหรือจำหน่ายให้กับเด็กที่อายุต่ำกว่า ๑๘ ปี แต่ขณะนี้เน้นส่งเสริมสมุนไพรในการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ก่อน เหมือนกับวันนี้ ที่มีการเปิดคลินิกสีมายา Health and Wellness เพื่อส่งเสริมให้นำกัญชา กัญชง และกระท่อม มาใช้ระดับปลายน้ำ และอาจจะนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ ซึ่งขณะนี้กระทรวงสาธารณสุข กำลังเน้นนโยบายส่งเสริมอาหารเป็นยา ปัจจุบันอาหารไทยเป็นที่นิยมของนานาชาติ นักท่องเที่ยวต่างชาติพูดถึงเมืองไทย เขาจะพูดถึง ๓ อย่าง คือ อาหารไทย มวยไทย และนวดไทย หากนำสมุนไพรมาต่อยอดในอาหารไทย ก็จะทำให้อาหารมีคุณภาพและราคามากขึ้น ต่อไปอาจจะนำกัญชาหรือกัญชง มาเป็นส่วนผสมในอาหารมากขึ้น ซึ่งมูลค่าจากการแปรรูปกัญชามาเป็นยาเวชภัณฑ์นั้น น้อยกว่าการแปรรูปเป็นส่วนผสมในอาหาร โดยเฉพาะการทำเป็นเครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ที่ได้มูลค่ามากที่สุด คือ เครื่องสำอาง ถ้าทำผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาก็จะสร้างรายได้และเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาล” นพ.ขวัญชัย กล่าว


นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒๗๒๒ ประจำวันพุธที่ ๖ - วันอังคารที่ ๑๙ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๕


34 1,544