25thMay

25thMay

25thMay

 

May 21,2022

สวนสัตว์ผลิต‘ดินพลังแรด’ แปรของเสียเป็นรายได้

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ อาคารฝ่ายอำนวยการ สวนสัตว์นครราชสีมา นายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา พร้อมด้วยนางสาวสุกัญญา รัตนไตรศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา หัวหน้าโครงการกระบวนการการผลิตดินพลังแรด พร้อมด้วย นายสุชาติ รวมดอน นักบริหาร ๖ ฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์ และเจ้าหน้าที่ บุคลากร ร่วมเปิดตัวโครงการ “ดินพลังแรด” โดยกรรมวิธีการผลิตดินพลังแรด ดินปลูกต้นไม้ ซึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่ของสวนสัตว์นครราชสีมาที่ผลิตได้เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยจากมูลของแรด ๑ ใน ๕ ผู้ใหญ่หญิงแห่งทุ่งหญ้าแอฟริกา

โดยนางสาวสุกัญญา รัตนไตรศรี เปิดเผยว่า สวนสัตว์นครราชสีมา ดำเนินโครงการผลิตดินพลังแรด โดยการนำมูลสัตว์ และเศษวัชพืชต่างๆ ที่ปกติปล่อยทิ้งไว้ในพื้นที่สวนสัตว์นครราชสีมา ซึ่งมีสะสมอยู่จำนวนมากในแต่ละวัน นำไปทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมภายในสวนสัตว์ และเพื่อการจำหน่ายซึ่งเป็นดินปลูกต้นไม้ และพันธุ์ไม้เพื่อการจำหน่าย นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างเอกลักษณ์ด้านความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ โดยที่ผ่านมาสวนสัตว์ฯ มีการทดลองผลิตและนำมาใช้ประโยชน์ในการปลูกต้นไม้ภายในสวนสัตว์ รวมทั้งจำหน่ายให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมาระยะหนึ่งแล้ว ถือเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนมีโอกาสใช้ดินที่มีคุณภาพจากมูลสัตว์และเศษวัชพืชภายในสวนสัตว์ ซึ่งเหมาะสำหรับนำไปปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ดอกไม้ประดับ และไม้ผลทุกชนิด เพื่อความยั่งยืนของธรรมชาติ โดยได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี แต่ละวันสามารถจำหน่ายได้มากกว่า ๑,๐๐๐ ถุง

สำหรับ “ดินพลังแรด” งานภูมิทัศน์ ฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์ ได้นำไปใช้ในการเพาะชำต้นไม้และปลูกต้นไม้ในพื้นที่สวนสัตว์  ปัจจุบันมีจำนวนมากเพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในพื้นที่ ประกอบกับการดำเนินการดังกล่าว ฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์ มีแนวคิดที่ส่งผลในเชิงธุรกิจของสวนสัตว์ได้อีกทางหนึ่ง โดยการผลิตดินปลูกต้นไม้ในรูปแบบบรรจุถุงๆ ๕ กิโลกรัม ในโครงการผลิตดินปลูกต้นไม้ และพันธุ์ไม้เพื่อจำหน่าย สร้างรายได้ให้กับสวนสัตว์ได้อีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้ สวนสัตว์ฯ มีวัตถุประสงค์ในการผลิตดินพลังแรดเพื่อสร้างรายได้ให้สวนสัตว์นครราชสีมาอีกช่องทางหนึ่ง, เพื่อเป็นการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ และมูลสัตว์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด, เพื่อเป็นการจัดการโรงเรือนเพาะชำ สำหรับเพาะขยายพันธุ์ไม้ และเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ในขณะที่วัตถุดิบหลักที่ใช้ผลิต “ดินพลังแรด” นั้น มีทั้งเศษอาหารสัตว์ที่เหลือในแต่ละวัน, มูลสัตว์ภายในพื้นที่ เช่น  มูลแรดขาว มูลของสัตว์เคี้ยวเอื้อง เป็นต้น, เศษวัชพืช เศษหญ้า ใบไม้ และกิ่งไม้ขนาดเล็ก, มะพร้าวสับ, แกลบดิบ/ แกลบดำ, ขุยมะพร้าว และดินที่เหมาะสำหรับปลูกต้นไม้ ภายในสวนสัตว์

สำหรับขั้นตอนการผลิตดินพลังแรดเบื้องต้น เตรียมมูลแรด/ มูลสัตว์เคี้ยวเอื้อง/เศษอาหารสัตว์ที่เหลือ และน้ำหมักชีวภาพ เอามาผสมกับดินที่เตรียมไว้ ตากแดดและหมัก ประมาณ ๑ สัปดาห์เป็นอย่างน้อย แล้วนำมาผสมกับใบไม้ที่เก็บมาจากเสวียน มาเข้าเครื่องผสมให้ละเอียด ซึ่งมีสัดส่วนคือดินที่ผ่านการตากแดดและหมักได้ที่ ๓๐ บุ้งกี๋, แกลบดำ ๒ รถเข็น, แกลบดิบ ๒ บุ้งกี๋ และขุยมะพร้าว ๓ กก. ซึ่งในการผสมแต่ละครั้งจะได้ดินประมาณ ๙๐-๑๐๐ ถุง โดย “ดินพลังแรด” ถุงละ ๕ กิโลกรัม จำหน่ายถุงละ ๑๐ บาท


นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒๗๒๗ ประจำวันพุธที่  ๑๘ - วันอังคารที่  ๒๔  เดือนพฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๕

 


14 1,473