19thJune

19thJune

19thJune

 

June 25,2022

มข.จับมือ วช. และ อบจ.ตรวจคัดกรองทั้งจังหวัด แก้ปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีแบบยั่งยืน

เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น.วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่ห้องประชุม อบจ.ขอนแก่น ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วย นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น, ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, นพ.ชาตรี เมธาธราธิป ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ (ขอนแก่น) รวมทั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๗, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๗ ขอนแก่น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ ขอนแก่น, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น, คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๗, สถาบันมะเร็งท่้อน้ำดี มข. และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อป้องกันและกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่ จ.ขอนแก่น ในการสร้างความร่วมมือการพัฒนาและขับเคลื่อนต้นแบบในการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในพื้นที่อย่างยั่งยืน ท่ามกลางความสนใจจากนักวิชาการและประชาชนชาวขอนแก่น ร่วมเป็นสักขีพยานและเข้ารับการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี จำนวนมาก

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการ กล่าวว่า การดำเนินงานวิจัย ภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทย : ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ (Fluke Free Thailand) ซึ่งสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มข. ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ มาถึงปัจจุบัน โดยหวังผลให้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีนั้นลดน้อยลงหรือหมดไปจากประเทศไทยสอดคล้องกับทศวรรษกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๘ ของกระทรวงสาธารณสุข ปัจจุบันโครงการวิจัยดังกล่าวมีนวัตกรรมอันเป็นผลิตผลสำคัญในการแก้ไขปัญหามากมาย ไม่ว่าจะเป็น ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ “Isan cohort” ระบบขอคำปรึกษาสำหรับแพทย์ผู้ตรวจอัลตราซาวด์ “Tele-radio consultation” การวิเคราะห์ผลอัลตราซาวด์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ การแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ “อำเภอต้นแบบ” และชุดตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับสำเร็จรูปชนิดเร็ว (OV-Rapid Diagnosis Test-OV-RDT)  

ขณะที่ ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า เป็นโครงการสำคัญที่ มข. ดำเนินงานเพื่ออุทิศให้แก่สังคม และจากการทำงานที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องของสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มข.สามารถผลักดันคณะรัฐมนตรีให้เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๘ โดยดำเนินการผ่านโครงการปลอดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อคนไทยสุขภาพดีในปี ๒๕๖๘ ดังนั้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการสนับสนุนของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จึงร่วมกับหน่วยงานในระดับพื้นที่ ในการสร้างการรับรู้และความตระหนักในโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชน สร้างความรอบรู้โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในโรงเรียน การดำเนินงานเกี่ยวกับอาหารปลอดพยาธิใบไม้ตับ การตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในประชาชนกลุ่มเสี่ยง การคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชนกลุ่มเสี่ยง การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างยั่งยืน และการพัฒนาระบบส่งต่อเพื่อการรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ด้านนายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ขอนแก่น ถูกขนานนามว่าเป็นเมืองหลวงของโรคมะเร็งท่อน้ำดี อันมีสาเหตุมาจากการที่คนขอนแก่นและคนอีสานชอบรับประทานปลาดิบ ปลาร้าดิบ หอยดิบ ก้อยดิบ ซึ่งแผนงานประจำปี ๒๕๖๕ จึงได้ให้งบสนับสนุน ๔.๙ ล้านบาท สำหรับการตรวจคัดกรองผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี ๑๔,๐๐๐ ราย และพยาธิใบไม้ในตับ ๗,๐๐๐ ราย เพราะจากข้อมูลพบว่าขอนแก่นซึ่งมีประชากรมากเกือบ ๒ ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นประชากรที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป ซึ่งมีโอกาสติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับกว่า ๑.๖ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๘๔ จากพฤติกรรมบริโภคปลาดิบอันเป็นวิถีพื้นฐานของชาวอีสาน และการติดเชื้อดังกล่าวเป็นสาเหตุสำคัญของโรคมะเร็งท่อน้ำดี ดังนั้น โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี จึงเป็นปัญหาทางสาธารณสุขสำคัญที่ทุกภาคส่วนจะต้องขับเคลื่อนเชิงนโยบาย สนับสนุนงบประมาณ และบูรณาการนวัตกรรมต่างๆ เพื่อประชากรขอนแก่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ปลอดการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและอัตราการเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดีเป็นศูนย์ในที่สุด


นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒๗๓๒ วันพุธที่ ๒๒ - วันอังคารที่ ๒๘ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕


23 1,494