12thJuly

12thJuly

12thJuly

 

September 10,2022

ธปท.เผยเศรษฐกิจอีสานฟื้นแน่ ภาคการเกษตรยังสร้างรายได้ดี ราคาสินค้าการเกษตรปรับตัวขึ้น

แบงก์ชาติเผยเศรษฐกิจอีสาน ฟื้นแน่ หลังภาคการเกษตรยังเป็นสัดส่วนรายได้ มากกว่าภูมิภาคต่างๆ ของไทย และราคาสินค้าการเกษตรก็ปรับตัวขึ้นขณะที่ภูมิภาคอื่นประสบปัญหาเงินเฟ้อ
 

เมื่อเวลา ๑๐.๓๐ น. วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ ที่โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชา ออคิด นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนา ประจำปี ๒๕๖๕ ในหัวข้อ “อีสานพร้อมปรับรับกระแสเศรษฐกิจการเงินใหม่” ซึ่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดกิจกรรมขึ้น ท่ามกลางความสนใจจากนักเศรษฐศาสตร์และนักวิชาการทางการเงินเข้าร่วมสัมมนาอย่างพร้อมเพรียง

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เศรษฐกิจการเงินภาคอีสาน มี ๒ กระแสที่เชื่อว่าจะส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจอย่างแน่นอน คือกระแสของความยั่งยืน และสถานการณ์โลกร้อน โดยเฉพาะอีสานที่พึ่งพาภาคการเกษตร มีแรงงานการเกษตรกว่าร้อยละ ๕๐ ส่วนอีกกระแสคือโลกเข้าสู่ยุคดิจิทัล ที่ประชาชนให้ความสนใจ ซึ่งมีทั้งเรื่องนวัตกรรมทางการเงิน การลงทุน ต้องการให้เห็นความสำคัญของกระแสดิจิทัล เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จะนำไปสู่การสร้างโอกาสทางการค้า การลงทุน การวางแผนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมได้มากขึ้น ทั้งเรื่อง e-Commerce เรื่องการค้าขาย จับจ่ายผ่านระบบออนไลน์ การค้าขายต่างประเทศที่จะทำให้สะดวกขึ้น

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

“เป็นการตอกย้ำถึงอิทธิพลของทั้ง ๒ กระแส ที่มีผลต่อเศรษฐกิจในภาคอีสาน โดยจะนำเสนองานศึกษา ที่ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นที่ทุกภาคส่วนจะต้องปรับตัว รวมถึงวิเคราะห์ภาพอนาคตเศรษฐกิจการเงินภาคอีสาน และโอกาสในการยกระดับศักยภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งผู้ประกอบการ ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อหาแนวทางในการปรับตัวร่วมกัน ทั้งนี้ ภายหลังหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ แล้ว สิ่งที่ต้องการเห็นคือการฟื้นตัวของประเทศ โดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยว สำหรับอีสานพบว่ามีหลายปัจจัยทั้งบวกและลบ ที่จะช่วยให้เศรษฐกิจในอีสานฟื้นตัว ในแง่บวกอีสานถือว่าเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งช่วงหลังพบว่าราคาสินค้าภาคการเกษตรมีราคาสูงขึ้น”

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวต่ออีกว่า ขณะที่ภาคอื่นพบว่า เป็นเงินเฟ้อและเป็นต้นทุนสำหรับภาคอื่นๆ แต่สำหรับภาคอีสานราคาสินค้าภาคการเกษตรที่มีราคาแพงขึ้น จะช่วยพยุงเรื่องของรายได้ ซึ่งจะช่วยพยุงเรื่องการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันภาคอีสานมีความเปราะบางมากกว่าพื้นที่อื่นในประเด็นหนี้ครัวเรือนเฉลี่ยสูง และมีรายได้ต่ำกว่าภาคอื่นอีกด้วย

“สำหรับการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำที่จะมีผลในเดือนตุลาคมนี้ มองว่าจะมีผลต่อต้นทุนการลงทุนที่จะตามมาร้อยละ ๕๐ ของแรงงานการเกษตร นอกจากนี้การค้าปลีก ค้าส่ง ซึ่งเป็นอาชีพอิสระ การเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำไม่ได้รับอานิสงส์มากนัก อย่างไรก็ดี ขอนแก่นพบว่ามีความโดดเด่นของความร่วมมือระหว่างองค์กร ทั้งผู้ค้าขาย นักธุรกิจ ภาครัฐ และภาคเอกชน ที่ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในเรื่องการปรับตัวเพื่อรับมือกับเศรษฐกิจที่อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ รวมทั้งแลกเปลี่ยนแนวทางการปรับตัวของธุรกิจในภูมิภาคในอนาคต” ผู้การ ธปท. กล่าว

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๘ ฉบับที่ ๒๗๔๓ วันพุธที่ ๗ - วันอังคารที่ ๑๓ เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๕  


36 1,516