25thMay

25thMay

25thMay

 

September 17,2022

สมาคมอาหารสัตว์ฟิลิปปินส์ เจรจาซื้อขายมันฯ โคราช หลังวัตถุดิบขาดแคลนหนัก

 

PAFMI เยือนไทย เจรจาซื้อขายมันสำปะหลังกับสมาชิกสมาคมมันสำปะหลังภาคอีสาน หลังฟิลิปปินส์ขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว์จากสภาวะสงครามรัสเซีย-ยูเครน

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ ที่ห้องประชุมสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนราชสีมา-โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา สมาคมวัตถุดิบอาหารสัตว์ฟิลิปปินส์ (PAFMI) นำโดย Mr.Edwin C. Mapanao ประธานสมาคม และสมาชิกกว่า ๕๐ คน ร่วมประชุมกับนายธีระ เอื้ออภิธร นายกสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NETTA) โดยมีนายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมสมาชิกสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำะหลังฯ เข้าร่วมด้วย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้า และเปิดการเจรจาซื้อขายผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังกับสมาชิกสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปมันสำปะหลังที่อำเภอสีคิ้ว พร้อมทั้งสำรวจ พื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังในจังหวัดนครราชสีมา

นายธีระ เอื้ออภิธร นายกสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NETTA) เปิดเผยว่า สมาคมฯ ได้รับการประสานงานจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ว่า Philippines Association of  Feedmillers,Inc. (PAFMI) ซึ่งเป็นสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ชั้นนำของฟิลิปปินส์ ทั้งการผลิตอาหารสัตว์สำหรับสุกร สัตว์ปีก และปศุสัตว์อื่นๆ ประกอบด้วยสมาชิก ๓๗ บริษัท ได้เดินทางมาเยือนไทย โดยให้ความสนใจผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบทางเลือกสำหรับการผลิตอาหารสัตว์  เนื่องจากไทยเป็นผู้ส่งออกมันสำปะหลังรายใหญ่ของโลก และปัจจุบันกลุ่มโรงงานผู้ผลิตอาหารสัตว์ฟิลิปปินส์ กำลังประสบภาวะขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์จากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน ประกอบกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ภายหลังสถานการณ์โควิด-๑๙ ทำให้สมาคม PAFM กำลังดำเนินการเร่งจัดหาวัตถุดิบทางเลือกสำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ภายในประเทศอย่างจริงจัง ซึ่งการหารือในครั้งนับเป็นโอกาสดี ที่สมาคมจะได้เชื่อมโยงตลาดการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยไปยังฟิลิปปินส์เพิ่มมากขึ้น หลังไม่ได้มีการซื้อขายทางการตลาดมันสำปะหลังมานานกว่า ๑๐ ปี และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองสมาคมฯ เนื่องจาก PAMFI มีสมาชิกที่เป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์รายใหญ่ชั้นนำของฟิลิปปินส์ เช่น San MiguelCorp, Unahco, URC, Pilmico Foods และอีกหลายบริษัทที่จะร่วมคณะมาในครั้งนี้ มีความต้องการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ปริมาณมากในแต่ละปี

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๘ ฉบับที่ ๒๗๔๔ วันพุธที่ ๑๔ - วันอังคารที่ ๒๗ เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 


12 1,477