25thJune

25thJune

25thJune

 

December 07,2022

สภาอุตฯโคราชปลื้ม Agro FEX 2022 ทำยอดทะลุเป้ากว่า 800 ล้าน

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา เผยความสำเร็จงาน AgroFEX 2022 โกยยอดขายจากการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ภายในงาน ทะลุกว่า 800 ล้านบาท ย้ำนโยบายส่งเสริมให้นักอุตสาหกรรมในภาคอีสาน ได้ร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ ความเป็นกลางทางคาร์บอน ผ่าน BCG Model  เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม

 

นางธิดารัตน์ รอดอนันต์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา เผยความสำเร็จงาน AgroFEX 2022 ซึ่งเกิดจากความร่วมมือหลายฝ่าย ทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน การจัดแสดงสินค้าเกษตรแปรรูปและอาหาร ที่เน้นการส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (BCG model – Bio, Circular, Green Economy & Supply Chain) ตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้ชื่องาน “AgroFEX 2022” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1–4 ธันวาคม 2565 ณ Korat Hall ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช เพื่อส่งเสริมให้นักอุตสาหกรรมในภาคอีสาน ได้ร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทย ด้วย BCG model เพื่อให้เกิดความอย่างยั่งยืนทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร การใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน มุ่งแก้ไขปัญหามลพิษ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีกิจกรรม งานแสดงสินค้า จับคู่ธุรกิจ และสัมมนาวิชาการให้ความรู้กับผู้เข้าชมงาน ซึ่งมีพิธีเปิดไปเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

นางธิดารัตน์ รอดอนันต์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

“ความสำเร็จที่เกิดขึ้นถือเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดนครราชสีมา และส่วนกลาง ที่ร่วมมือกันผลักดันเศรษฐกิจ BCG ผ่านการสนับสนุนทุกกิจกรรมในงานนิทรรศการ ถือเป็นการยกระดับและเสริมศักยภาพในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และสอดคล้องกับแนวทางของกระทรวงอุตสาหกรรม” นางธิดารัตน์ กล่าว

นางสาวเจนจิรา กงทอง รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานจัดงาน Agro FEX 2022

ทางด้าน นางสาวเจนจิรา กงทอง รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานจัดงาน Agro FEX 2022 เปิดเผยว่า แม้จะมีหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมในภาพรวม โดยเฉพาะจากการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลต่อภาพรวมด้านเศรษฐกิจในปีนี้เกิดการชะลอตัวลง แต่งาน Agro FEX 2022 ก็เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของหลายฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ร่วมแรงร่วมใจกัน ซึ่งต้องขอขอบพระคุณหน่วยงานหลักที่สนับสนุน ทั้งจังหวัดนครราชสีมา, สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB, เซ็นทรัลโคราช, กระทรวงพาณิชย์, กระทรวงอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, เทคโนธานี,  อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (นครราชสีมา), สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  และผู้สนับสนุนหลักในการจัดงานในครั้งนี้ ได้แก่ บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน), บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน), บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จำกัด รวมถึงผู้ร่วมแสดงนิทรรศการทั้งในและนอกจังหวัดนครราชสีมา ทำให้งาน Agro FEX 2022 ประสบความสำเร็จอย่างมาก จากที่ตั้งเป้าหมาย 600 ล้านบาท แต่เมื่องานนี้สิ้นสุดลงปรากฏว่า ยอดขายจากการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ภายในงานทะลุกว่า 800 ล้าน

“สิ่งที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ให้ความสำคัญและมีการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์อยู่เสมอให้ภาคอุตสาหกรรม เราใช้ BCG Model ในการทำธุรกิจ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม ที่พัฒนา 3 เศรษฐกิจ ไปพร้อมกัน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่คำนึงถึงการนำวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และทั้ง 2 เศรษฐกิจนี้ อยู่ภายใต้เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล โดยใช้ข้อได้เปรียบที่ไทยมีจากความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม ให้เป็นความสามารถในการแข่งขันด้วยนวัตกรรม เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจ ที่เติบโต แข่งขันได้ในระดับโลก เกิดการกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนในที่สุดนั่นเอง” นางสาวเจนจิรา กล่าว 


36 1,520