12thJuly

12thJuly

12thJuly

 

March 09,2023

ซีพีเอฟ ร่วมฉลอง วันสตรีสากล ตอกย้ำองค์กรเคารพสิทธิมนุษยชน ชูวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดหลักความหลากหลาย ยอมรับความแตกต่าง ไม่เลือกปฏิบัติ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมฉลองวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2566 ย้ำบทบาทองค์กรสนับสนุนความหลากหลาย ยอมรับความแตกต่าง และการมีส่วนร่วมในองค์กร เสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานให้มีความเคารพซึ่งกันและกัน สามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความแตกต่าง  ตอกย้ำองค์กรที่ยึดมั่นการเคารพสิทธมินุษยชนเป็นพื้นฐาน ส่งเสริมความหลากหลาย และความเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ

นางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า ความหลากหลายของบุคลากร  เป็นรากฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อร่วมสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับผู้คนทั่วโลก และเป็นเทรนด์ที่ผู้บริโภคทั่วโลกในปัจจุบันให้ความใส่ใจ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานให้มีความเคารพซึ่งกันและกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร ตามนโยบายการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่าง (Diversity & Inclusion Policy)  ของบริษัทฯ โดยยึดหลักปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม ให้ความเคารพซึ่งกันและกันและสนับสนุนความหลากหลาย ความเสมอภาค และการไม่เลือกปฏิบัติ มีการผสมผสานกันในกลุ่มพนักงานที่หลากหลายในด้านสัญชาติ ศาสนา วัฒนธรรม อายุ เพศ และประสบการณ์ เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าพนักงานทุกคนเป็นพลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ซีพีเอฟได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความหลากหลายและความเท่าเทียมของพนักงานในองค์กร  อาทิ การกำหนดให้จำนวนกรรมการในคณะกรรมการสวัสดิการประจำสถานประกอบการมากกว่าจำนวนขั้นต่ำตามกฎหมายกำหนด ที่ครอบคลุมความหลากหลายในประเด็น เพศ สัญชาติ ศาสนา และความทุพพลภาพ เพื่อผลักดันการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนทุกระดับ การจ้างพนักงานคนพิการ   ความร่วมมือกับมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน จัดตั้งศูนย์รับฟังเสียงพนักงาน Labour Voices Hotline by LPN เปิดรับฟังข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะของพนักงาน 3 ภาษา ทั้ง ไทย เมียนมา และกัมพูชา และร่วมจัดอบรมด้านสิทธิมนุษยชน การจัดตั้ง “ห้องนมแม่” ในสถานประกอบการของซีพีเอฟ และปรับเพิ่มสวัสดิการวันลาเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดสำหรับพนักงานชาย รวมถึงการจัดตั้งชมรมพนักงาน LGBTQIA+ ขึ้น ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมและสังคมการทำงาน ให้ทุกคนได้เห็นคุณค่าของตนเองและยอมรับความแตกต่างของพนักงานทุกกลุ่ม เพื่อสร้างความผูกพันองค์กร ร่วมขับเคลื่อนเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ

จากความมุ่งมั่นการดำเนินงานด้านความเท่าเทียม ความหลากหลาย ยอมรับความแตกต่าง ส่งผลให้ในปีที่ผ่านมา ซีพีเอฟได้รับการยกย่องจากองค์กรระดับประเทศและระดับสากล อาทิ รางวัล HR Asia Best Companies To Work For In Asia Awards 2022  ทั้งยังได้รับการยกย่องให้เป็น "องค์กรธุรกิจที่สนับสนุนคนพิการ" ดีเด่น ระดับดีเยี่ยมต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และได้รับรางวัล "องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ ดีเด่น” ประจำปี 2565 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 "UN Women 2022 Thailand WEPs Awards” ในสาขาสถานที่ทำงานที่มีการบริหารจัดการด้านความเสมอภาคทางเพศอย่างเป็นรูปธรรม จากองค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women) เป็นต้น

ซีพีเอฟ เชื่อว่า พนักงานทุกคนมีคุณค่าและความสำคัญเท่าเทียมกัน จึงมุ่งมั่นสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรในการยอมรับความแตกต่างของกันและกัน การปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม การมุ่งขจัดการเลือกปฏิบัติและต่อต้านการคุกคามทุกรูปแบบ ตั้งแต่ การสรรหาคัดเลือก การได้รับค่าตอบแทน การพัฒนาฝึกอบรม ตลอดจนการสร้างโอกาสในการเติบโตในหน้าที่การงาน  ร่วมยกระดับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนในอุตสาหกรรมอาหาร./


713 1,374