13thJuly

13thJuly

13thJuly

 

July 07,2023

เทศบาลนครโคราชจัดงบ 700 ล. บำบัดน้ำเสียก่อนไหลลงคลอง วาดฝันลำตะคองสวยน้ำใส

 

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ที่โรงแรมโคราชโฮเต็ล อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายชาตรี วงษ์วิบูลย์สิน รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างระบบรวมน้ำเสียและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ทน.นครราชสีมา โดยมีนายรัชพล  สุทธาโรจน์ ผู้จัดการโครงการในฐานะผู้แทนบริษัท โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษานำเสนอผลการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบระบายน้ำเสีย งบลงทุนประมาณ 700 ล้านบาท และแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียในอนาคต รวมทั้งประโยชน์ที่ได้รับและมาตรการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจได้รับในการดำเนินโครงการให้กับผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ภาครัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถานประกอบการและประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวน 250 คน ซึ่งเป็นการสร้างการรับการรับรู้ทำความเข้าใจสภาพปัญหาน้ำเสียที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตชาวเมืองพร้อมเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นสอบถามข้อสงสัย เพื่อรวบรวมข้อมูลนำไปใช้และปรับปรุงการออกแบบรายละเอียดขั้นตอนการก่อสร้างต่อไป

 


 

นายชาตรี วงษ์วิบูลย์ รองนายกเทศมนตรีฯ เปิดเผยว่า ได้ว่าจ้างให้บริษัท โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด ทำการศึกษาและออกแบบรวมทั้งคัดเลือกระบบบำบัดน้ำเสียรวมทั้งคาดการณ์ปริมาณน้ำเสียในอนาคต 20 ปี ข้างหน้า จากนั้นได้ออกแบบรายละเอียดโครงการ เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา
 

ทั้งนี้การแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำได้ก่อสร้างและดำเนินการจัดการน้ำเสียตามโครงการพัฒนาเมืองหลักในปี 2531 ครอบคลุมพื้นที่ 16.5 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 44 ของพื้นที่รับผิดชอบ 37.5 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันพื้นที่ด้านทิศเหนือของลำตะคอง ได้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากเกษตรกรรม เป็นที่พักอาศัยและพาณิชยกรรม โดยไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียก่อนไหลลงลำตะคอง ส่งผลให้คุณภาพน้ำเสื่อมโทรมมาก ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในการอุปโภค บริโภค เป็นเพียงเส้นทางสัญจรทางน้ำเท่านั้นจำเป็นต้องออกแบบระบบให้มีประสิทธิภาพ น้ำเสียชุมชนผ่านการบำบัดให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ป้องกันมิให้น้ำเสียจากสถานประกอบการและชุมชนไหลลงสู่คลองน้ำธรรมชาติโดยตรง รวมทั้งเป็นการฟื้นฟูลำตะคองให้สวยน้ำใสกลับมาคืนอีกครั้ง


29 1,507