18thApril

18thApril

18thApril

 

July 26,2023

PEA คลิกออฟเปลี่ยนมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ทดแทนแบบจานหมุนที่บุรีรัมย์กว่า 185,000 เครื่อง

PEA คิกออฟเปลี่ยนมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ทดแทนแบบจานหมุนที่บุรีรัมย์กว่า 185,000 เครื่อง เพื่อนำพาไปสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ สามารถจดหน่วยในระยะไกลด้วยระบบ Bluetooth หน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลอ่านค่าง่าย ชัดเจน แม่นยำ เก็บประวัติการใช้ไฟฟ้าได้นานถึง 45 วัน รองรับการซื้อขายไฟฟ้าในอนาคต

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 นายประสิทธิ์ จันทร์ประสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน พิธี KICK OFF โครงการสับเปลี่ยนมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ทดแทนมิเตอร์จานหมุน ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ผู้บริหาร พนักงาน เข้าร่วมพิธี โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เริ่มดำเนินการสับเปลี่ยนมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ทดแทนมิเตอร์จานหมุนให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ กว่า 20 ล้านราย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 เป็นต้นมา ซึ่งมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์สามารถจดหน่วยในระยะไกลด้วยระบบ Bluetooth หน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลอ่านค่าง่าย ชัดเจน แม่นยำ เก็บประวัติการใช้ไฟฟ้าได้นานถึง 45 วัน รองรับการซื้อขายไฟฟ้าในอนาคต และมีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย ซึ่งในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนางรอง มีมิเตอร์ที่ต้องดำเนินการสับเปลี่ยน จำนวนกว่า 185,000 เครื่อง  ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2567 ครอบคลุมพื้นที่ ทั้งหมด 11 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอนางรอง  อำเภอปะคำ  อำเภอโนนสุวรรณ  อำเภอชำนิ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  อำเภอประโคนชัย  อำเภอพลับพลาชัย  อำเภอหนองกี่  อำเภอละหานทราย  อำเภอโนนดินแดง  และอำเภอบ้านกรวด

ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 กล่าวว่า การจัดกิจกรรม kick off สับเปลี่ยนมิเตอร์อิเลอ็กทรอนิกส์ ทดแทนมิเตอร์จานหมุนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนางรองวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชน ได้รับทราบข้อมูล โครงการสับเปลี่ยนมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ทดแทนมิเตอร์จานหมุนเพิ่มมากขึ้น ด้วยขบวนจักรยานเจ้าหน้าที่ PEA และชมรมจักรยานนางรองไบค์คลับ ที่จะปั่นประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขตเทศบาลนางรอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ PEA care ที่จะเดินประชาสัมพันธ์ตามบ้านพักอาศัย  และจะมีการสับเปลี่ยนมิเตอร์ในเขตเทศบาลนางรอง โดยบริษัท SKYLINK and Smart TTC Consortium

ภารกิจหลักของ PEA คือการจัดหาและให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ  โดย PEA ได้มีการพัฒนาระบบไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องให้มีความมั่นคง มีประสิทธิภาพสูง สามารถตอบสนองความต้องการพลังงานไฟฟ้า ทั้งในส่วนของที่อยู่อาศัย ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ด้วยระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ หรือ Smart Grid โดยโครงการสับเปลี่ยนมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ทดแทนมิเตอร์จานหมุน ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะนำพาไปสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ที่สามารถส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าที่มีคุณภาพ ให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการใช้ข้อมูลจากมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์  มาบริหารจัดการระบบไฟฟ้าในภาพรวม ซึ่งจะส่งผลดีต่อพี่น้องประชาชนดังคำขวัญ PEA ที่ว่า “ไฟฟ้าอัจฉริยะ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน”

 

 

 


988 1386