25thMay

25thMay

25thMay

 

August 22,2023

ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมเยือนโรงไฟฟ้าชีวมวล-น้ำตาลสุรินทร์

 

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวีระกิตติ์ รันทกิจธรวิชญ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ จ.สุรินทร์ เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของบริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นโรงงานไฟฟ้าชีวมวลที่รับซื้อวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานไฟฟ้า อาทิ ฟางข้าว ใบอ้อย เศษไม้ เปลือกไม้ เหง้ามัน กระบวนการผลิตดังกล่าวเป็นการช่วยกำจัดของเสียและเป็นการทดแทนการใช้พลังงานจากถ่านหินหรือน้ำมันซึ่งเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป และยังเป็นการลดการเผาในที่โล่งของเกษตรกรที่ก่อให้เกิด PM2.5 

ทั้งนี้ โรงงานฯ ได้ออกแบบระบบนำลมร้อนก่อนทิ้งออกทางปล่องวนกลับเข้ามาอบแห้งเชื้อเพลิงก่อนเผาไหม้ ทำให้การเผาไหม้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ประหยัดเชื้อเชื้อเพลิง และลดปริมาณลมร้อนที่ปล่อยสู่บรรยากาศด้วย

นอกจากนี้ ในเวลา เวลา ๑๕.๐๐ น. คณะได้ลงพื้นที่ บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย ด้วยกำลังการผลิต ๑๖,๐๐๐ ตันอ้อย/วัน และได้ขยายกำลังการผลิตเป็น ๓๖,๐๐๐ ตัน/วัน ได้รับรางวัลและมาตรฐานต่างๆ ได้แก่ ISO 9001, GMP, HACCP, HALAL, KOSHER, BONSUCHO, PROTERRA, CSR-DIW และ CSR-DIW Continuous โดยบริษัทฯ มีการส่งเสริมและกระจายรายได้สู่ชุมชนผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนไผ่กิมซุง โครงการซื้อข้าวช่วยชุมชนรอบโรงงาน เพื่อเป็นของฝากและเป็นสวัสดิการอาหารกลางวันในโรงงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทำขนมดอกจอก รวมทั้งสนับสนุนให้ชุมชนคนด้อยโอกาส ในการผลิตถุงผ้ารักษ์โลก และรับซื้อไว้ใช้ในโรงงาน

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๙ ฉบับที่ ๒๗๕๖ วันที่ ๑๕ เดือนสิงหาคม - วันที่ ๑๔ เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖
 


798 5,851