13thJuly

13thJuly

13thJuly

 

June 26,2024

ตู้ชาร์จไฟฟ้ารถยนต์คืออะไร? มีประโยชน์อย่างไร

 

ตู้ชาร์จไฟฟ้ารถยนต์ หรือ สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า เปรียบเสมือนปั๊มน้ำมันสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ทำหน้าที่เติมพลังงานให้กับแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้า เติมพลังงานให้รถพร้อมใช้งานอีกครั้งหลังจากที่แบตเตอรี่ถูกใช้งานไป

ตู้ชาร์จไฟฟ้ารถยนต์มีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานและความต้องการของผู้ใช้ โดยแบ่งประเภทการชาร์จออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ 

 

 

 

 1. การชาร์จแบบปกติ (Normal Charge) หรือ การชาร์จแบบ AC: 

 • เป็นการชาร์จไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ด้วยกำลังไฟฟ้าต่ำ
 • เหมาะสำหรับการชาร์จไฟฟ้าในบ้านหรือสถานที่ที่ใช้เวลานาน
 • ใช้เวลาในการชาร์จไฟฟ้าค่อนข้างนาน
 • ตัวอย่าง: ตู้ชาร์จไฟฟ้าติดผนังในบ้าน ตู้ชาร์จไฟฟ้าในห้างสรรพสินค้า

 2. การชาร์จแบบเร็ว (Fast Charge) หรือ การชาร์จแบบ DC: 

 • เป็นการชาร์จไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ด้วยกำลังไฟฟ้าสูง
 • เหมาะสำหรับการชาร์จไฟฟ้าในสถานที่ที่ต้องการความรวดเร็ว
 • ใช้เวลาในการชาร์จไฟฟ้าสั้น
 • ตัวอย่าง: ตู้ชาร์จไฟฟ้าเร็วที่สถานีบริการน้ำมัน ตู้ชาร์จไฟฟ้าเร็วริมทางหลวง

ประโยชน์ของตู้ชาร์จไฟฟ้ารถยนต์:

 • สะดวก: ช่วยให้ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าสามารถชาร์จไฟฟ้าได้ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่ต้องพึ่งพาปั๊มน้ำมัน เพียงแค่เสียบสายชาร์จเข้ากับตัวรถ
 • ประหยัด: ค่าใช้จ่ายในการชาร์จไฟฟ้าโดยทั่วไปจะถูกกว่าค่าใช้น้ำมัน ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้
 • รักษ์สิ่งแวดล้อม: รถยนต์ไฟฟ้าปล่อยมลพิษทางอากาศน้อยกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ำมัน ช่วยลดฝุ่นควันและมลพิษทางเสียง
 • ส่งเสริมการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า: ช่วยให้ผู้คนหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น
 • เพิ่มมูลค่าให้กับอสังหาริมทรัพย์: อาคารหรือสถานที่ที่มีตู้ชาร์จไฟฟ้าให้บริการ มักจะมีมูลค่าสูงกว่าสถานที่ที่ไม่มี

การติดตั้งตู้ชาร์จไฟฟ้าในบ้าน:

 • ผู้ใช้ควรเลือกตู้ชาร์จไฟฟ้าที่มีกำลังไฟฟ้าเหมาะสมกับความต้องการของรถยนต์ โดยคำนึงถึงระยะเวลาและระยะทางในการใช้งาน
 • ควรเลือกติดตั้งตู้ชาร์จไฟฟ้าในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ปลอดภัยจากน้ำ และแสงแดด
 • ควรจ้างช่างไฟฟ้าที่มีความชำนาญในการติดตั้งตู้ชาร์จไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพการใช้งาน

อนาคตของตู้ชาร์จไฟฟ้ารถยนต์:

คาดว่าตู้ชาร์จไฟฟ้ารถยนต์จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นควบคู่กับจำนวนรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ภาครัฐและเอกชนต่างให้การสนับสนุนการติดตั้งตู้ชาร์จไฟฟ้าในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า สถานที่ท่องเที่ยว อาคารสำนักงาน เพื่อส่งเสริมการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า ลดมลพิษทางอากาศ และมุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืน

เทคโนโลยีการชาร์จไฟฟ้ารถยนต์ที่พัฒนาขึ้น:

 • การชาร์จแบบไร้สาย (Wireless Charging): เป็นการชาร์จไฟฟ้าโดยไม่ต้องเสียบสาย
 • การชาร์จแบบสลับทาง (Vehicle-to-Grid, V2G): เป็นการชาร์จไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้าเข้าสู่ระบบไฟฟ้า
 • การชาร์จแบบอัจฉริยะ (Smart Charging): เป็นการชาร์จไฟฟ้าโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น ราคาไฟฟ้า ความต้องการใช้ไฟฟ้า

 

ตู้ชาร์จไฟฟ้ารถยนต์มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า ช่วยให้ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าสามารถชาร์จไฟฟ้าได้สะดวก ประหยัด และรักษ์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการชาร์จไฟฟ้ารถยนต์ที่พัฒนาขึ้น ช่วยให้การชาร์จไฟฟ้ารวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าควรศึกษาข้อมูลและเลือกใช้งานตู้ชาร์จไฟฟ้าอย่างถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพการใช้งาน

 

 


17 2,694