13thJuly

13thJuly

13thJuly

 

July 04,2024

๒ หญิงสูงวัยโคราชได้ ส.ว. ลูกสะใภ้ร้านทองไม่พลาด

โคราชได้ส.ว.แค่ ๒ ใน ๒๐๐ คือ “ณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย” ลูกสาวอดีตส.ว./อดีตผู้ว่าฯ และ “เอมอร” ประธานสภาวัฒนธรรมฯ หลายสมัย ส่วนลูกสะใภ้ร้านทอง “สุมิตรา จารุกำเนิดกนก” ก็ไม่พลาด ลงสมัครที่บึงกาฬ นักวิชาการเผยคนโคราชสนใจเยอะแต่เห็นกติกาแล้วถอย


ตามที่มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ระดับประเทศเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการออกมาแล้ว ในจำนวนส.ว. ๒๐๐ คน จาก ๒๐ กลุ่มอาชีพๆ ละ ๑๐ คน และสำรองอีกกลุ่มละ ๕ คนนั้น

โดยผู้สมัคร ส.ว.ที่ลงสมัครในจังหวัดนครราชสีมา มีจำนวน ๔๖๒ คน และผ่านการเลือกในระดับอำเภอจนมาถึงระดับจังหวัดกลุ่มอาชีพละ ๒ คน รวม ๔๐ คน ซึ่งเข้าสู่กระบวนการเลือกระดับประเทศแล้วนั้น ผลปรากฎว่า มีผู้สมัครส.ว.ที่ลงสมัครในจังหวัดนครราชสีมาได้รับเลือก ๒ คน จาก ๒ กลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่ม ๑๔ กลุ่มสตรี คือนางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย อายุ ๕๗ ปี ได้ ๒๔ คะแนน และกลุ่ม ๑๖ ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน คือ นางเอมอร ศรีกงพาน อายุ ๗๑ ปี ได้ ๒๔ คะแนน

๒ หญิง ส.ว.โคราช
สำหรับนางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย อายุ ๕๗ ปี จบการศึกษามัธยม ๑-๓ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์กรุงเทพ, มัธยม ๔-๖ โรงเรียนสุรนารีวิทยานครราชสีมา จากนั้นจบพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง และปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล, อบรมพยาบาลเวชปฏิบัติที่ Califonia State University, Fresno และอบรมวัดประเมินผล Natherland Fontys University,Venlo เป็นบุตรีของนายประภา-นางทัศนา ยุวานนท์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ส่วนมารดาได้รับการแต่งตั้งเป็นส.ว.เพิ่งหมดวาระ


นางณัฏฐินีภรณ์สมรสกับนายวิเชียร จันทรโณทัย(เกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) มีบุตร-ธิดาด้วยกัน ๕ คน โดยนายวิเชียรเพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)

นางณัฏฐินีภรณ์ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่าสุรนารีวิทยา และเป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา และยังเป็นคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนครราชสีมา, ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม และคณะกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ

ด้านนางเอมอร ศรีกงพาน ว่าที่ส.ว.กลุ่ม ๑๖ ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน อายุ ๗๑ ปี ปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญ และดำรงตำแหน่งประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา (ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๗) จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา จากวิทยาลัยครูสกลนคร ปี ๒๕๑๔, ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต จากวิทยาลัยครูนครราชสีมา และปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี ๒๕๔๒

นางเอมอรเคยเป็นอาจารย์ ๓ ระดับ ๘ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา, เป็นต้นแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน (บวร), มีผลงานเป็นครูผู้สอน และครูผู้มีผลงานด้านจริยศึกษาดีเด่นของกรมการศาสนา และกระทรวงศึกษาธิการ, เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขานครราชสีมา, เป็นวิทยากรและคณะทำงานทางวัฒนธรรม ทั้งระดับจังหวัด และระดับประเทศ

ส.ว.สะใภ้ร้านทองโคราช
นอกจากนี้ ยังมีสตรีอีกคนที่ได้รับเลือกเป็น ส.ว.ในครั้งนี้ คือ นางสุมิตรา จารุกำเนิดกนก ซึ่งลงสมัครในกลุ่มที่ ๙ ผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ได้ ๔๕ คะแนน ซึ่งเป็นสะใภ้โคราช เป็นคู่สมรสของนายอภิวัฒน์ จารุกำเนิดกนก บุตรคนโตของนายมานิต จารุกำเนิดกนกและนางสุบงกช วงศ์วิชยาภรณ์ (เจ๊หวา) เจ้าของห้างทองอึ้งเฮงหลีหลายสาขา ปัจจุบันชื่อห้างทอง UHL และโรงรับจำนำ โดยเจ๊หวาเคยดำรงตำแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา กรรมการหอการค้าไทย และประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครชัยบุรินทร์)

นางสุมิตรา จารุกำเนิดกนก อายุ ๔๐ ปี ระบุประกอบอาชีพค้าขาย จบการศึกษาจากโรงเรียนบุญวัฒนา, ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ George Mason UNIVERSITY, USA ทั้งนี้ ระบุประวัติการทำงานหรือประสบการณ์ในการทำงานในกลุ่มที่สมัคร (ไม่เกิน ๕ บรรทัด) ในเอกสารแนะนำตัวผู้สมัคร ส.ว.ว่า ทำธุรกิจค้าทองคำ และโรงรับจำนำ เนื่องจากครอบครัวของสามี และสามี ประกอบกิจการร้านทองเก่าแก่ของจังหวัดนครราชสีมา จึงต่อยอดและขยายร้านทองและโรงรับจำนำแห่งแรกของจังหวัดบึงกาฬ


โคราชสนใจเยอะแต่สมัครน้อย

ทั้งนี้ “โคราชคนอีสาน” ได้สัมภาษณ์นายทวิสันต์ โลณานุรักษ์ นักวิชาการอิสระ และอดีตเลขาธิการหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงการเลือก ส.ว.ที่ผ่านมา โดยเฉพาะโคราชซึ่งเป็นจังหวัดใหญ่แต่มีคนสมัครน้อย โดยแสดงทัศนะว่า  

“การที่มีคนสมัครน้อยเนื่องจากกติกาเป็นอุปสรรค เพราะว่าหลายคนต้องการจะลงสมัคร แต่เมื่อเห็นกติกาแล้วรู้สึกสงสัย แล้ว กกต.ไม่สามารถชี้แจงชัดเจนได้ กติกาจึงเป็นอุปสรรคสําคัญ รวมทั้งมีการโหมประโคมว่าจะมีพรรคการเมืองจัดตั้งคนลงสมัคร ทำให้คนกังวลว่าถ้าเขาไม่ได้เป็นกลุ่มการเมือง เขาจะไม่ได้รับเลือก จึงทำให้ถอดใจไม่ลงสมัคร ซึ่งในสองปัจจัยนี้เป็นหลักๆ สำหรับโคราช”
นายทวิสันต์ กล่าวอีกว่า สำหรับส.ว.จากโคราชที่ได้รับเลือกทั้งสองคน เป็นที่รับรู้และรู้จักของคนในพื้นที่ เพราะว่ามีผลงานทางด้านสังคม แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นไม่มี คนอื่นๆ ก็มีผลงาน แต่หลายคนมองว่าการเลือกรอบสุดท้ายคือรอบไขว้ ถ้าใครไม่มีเครือข่ายระดับกว้างก็ยากที่จะได้รับเลือก ซึ่งรอบสุดท้าย ๑๐ คนที่ได้รับเลือก คะแนนของคนที่ ๑-๖ คะแนนจะเกาะกลุ่มกันมาก แต่คนที่ ๗-๑๐ คะแนนจะห่างจาก ๑-๖ มาก เหมือนกับนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ที่รอบสุดท้ายไม่ได้คะแนน และไม่ได้เป็นตัวสำรองด้วย ถ้าเปรียบเทียบนายสมชายกับผู้สมัครส.ว.จากโคราชที่ได้รับเลือกทั้ง ๒ คน นายสมชายมีชื่อเสียงมากกว่า เป็นอดีตนายกรัฐมนตรี แสดงว่าที่เข้ามาได้ต้องยอมรับว่าเป็นเทคนิคทางการลงคะแนนในรอบไขว้ และคิดว่าทั้งสองคนนี้ก็อาจจะมีเครือข่ายในรอบไขว้ด้วย จึงได้รับเลือก ซึ่งผู้สมัครจากโคราชก็เข้าไปในรอบแรกหลายคน แต่เมื่อถึงรอบไขว้ก็ตก

“ส.ว.มีความสำคัญสูงมาก ยกเว้นเลือกนายกรัฐมนตรี นอกนั้นส.ว.มีบทบาทสำคัญ องค์กรอิสระที่ว่ามีอำนาจมากที่สุดในประเทศไทยก็อยู่ในมือส.ว. ที่จะโหวตหรือไม่โหวตให้ ฉะนั้น ส.ว.จึงมีบทบาทสูง คนที่ได้รับเลือกเป็นส.ว.จึงต้องทำตัวให้เหมาะสม ทำเพื่อประชาชน ซึ่งส.ว.แต่ละคนจะมีทีมงานอีก ๘ คน เงินเดือนแต่ละเดือนกว่า ๓-๔ แสนบาท จึงต้องทำงานอย่างเต็มความสามารถ อย่างน้อยต้องมีความรู้ เพราะต้องอ่านรายงานการประชุม ต้องรู้ตัวบทกฎหมาย ต้องมีรู้วิธีการพูดอภิปราย จึงมีความเป็นห่วงว่า เมื่อมีการไม่จำกัดวุฒิการศึกษาผู้สมัครส.ว. อาจจะมีคนที่มีวุฒิการศึกษาไมมากและไม่มีประสบการณ์ทางการเมือง เมื่อเข้าไปจะทำหน้าที่ได้ไหม เพราะส.ว.เขาเรียกว่า สภาสูง ส่วนส.ส.เขาเรียกว่า สภาล่าง ฉะนั้นสภาสูงจะต้องประกอบไปด้วยคนที่มีคุณสมบัติมากพอสมควร” นายทวิสันต์ กล่าวท้ายสุด


นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๙ ฉบับที่ ๒๗๖๖ วันที่ ๑๕ เดือนมิถุนายน - วันที่ ๑๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

 


23 1,931