15thJuly

15thJuly

15thJuly

 

March 07,2018

‘๒๙ มกราคม ๖๒’ พระราชทานเพลิง‘พ่อคูณ’

          อธิการบดี มข. นำคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ จ.ขอนแก่น เพื่อรายงานความคืบหน้าเตรียมพิธีสำคัญ พระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ “พระเทพวิทยาคม” จัดขึ้นวันที่ ๒๙ มกราคม ๖๒

          รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) นำคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย ผศ.พนมชัย วีระยุทธศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และว่าที่ร้อยตรีสุริยะ ผลพูน วิศวกรประจำหน่วยอาคารสถานที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รายงานความคืบหน้าด้านต่างๆ พร้อมด้วยคณะทำงานพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) ซึ่งมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในที่ประชุมฯ 

          โดยรายงานความคืบหน้าการเตรียมการจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นวันอังคารที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ พุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น โดยกำหนดพิธีบำเพ็ญกุศลฯ ระหว่างวันอังคารที่ ๒๒–วันจันทร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          ทั้งนี้ ภายหลังจากครบกำหนดที่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) ได้มอบสรีระสังขารแก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นครูใหญ่ ตามพินัยกรรมระบุไว้ให้บำเพ็ญกุศล และนำไปถวายเพลิง ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง หรือวัดอื่นๆ ตามที่เห็นสมควรใน อ.เมือง จ.ขอนแก่น จึงมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการใช้สถานที่ โดยวัดหนองแวงฯ นั้น ไม่สามารถรองรับศิษยานุศิษย์จำนวนหลายแสนคนได้ และมีมติเห็นพ้องให้สร้างเมรุลอยชั่วคราวของวัดหนองแวงพระอารามหลวง ณ บริเวณพื้นที่พุทธมณฑลอีสาน บ้านเต่านอ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพราะพื้นที่ดังกล่าวมีอาณาบริเวณกว้างขวาง โดยหลังจากพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) จะมีการสร้างอนุสรณ์สถาน พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) ณ บริเวณแห่งนี้ และพื้นที่บริเวณใกล้เคียงยังจะเป็นสถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แห่งที่ ๒ ในอนาคต

          สำหรับพื้นที่บริเวณพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) มีการสร้างถนน ๔ ช่องจราจร บริเวณถนนเลี่ยงเมืองขอนแก่น–กาฬสินธุ์ ขนานไปกับถนนทางเข้าพุทธมณฑลอีสาน ระหว่างทางจะมีวงเวียนถนนเชื่อมพุทธมณฑลอีสาน พร้อมก่อสร้างฐานและพื้นที่โดยรอบเมรุลอยซึ่งสร้างเป็นรูปนกหัสดีลิงค์เทินบุษบกสีขาวทั้งหลัง สูง ๒๒.๖ เมตร ฐานกว้าง ๑๖ เมตร ซึ่งมีขนาดใหญ่และงดงามที่สุด พร้อมประดับประดาด้วยสรรพสัตว์ต่างๆ จากเขาพระสุเมรุ เพื่อจำลองเขาพระสุเมรุตามคติในพระพุทธศาสนา โดยออกแบบใหม่ทั้งหมดให้มีรูปทรงและลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ โดยแสดงถึงอัตลักษณ์ความโดดเด่นของชาวอีสาน

          “หลังจากพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) สถานที่ตรงนี้จึงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และได้มีการวางแผนก่อสร้างเป็นอนุสรณ์สถานครอบไว้ โดยรูปแบบทางสถาปัตยกรรม จะเป็นรูปแบบกึ่งประเพณีประยุกต์ เรียบง่าย สมถะ สันโดษ แบบสถาปัตยกรรมอีสาน สอดคล้องกันทั้งกลุ่มอาคารโดยการใช้สีขาวเป็นสัญลักษณ์ บรรยากาศภายในใช้แสงเป็นสัญลักษณ์แห่งนิพพาน เพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงคุณงามความดีให้ศิษยานุศิษย์สามารถเข้าสักการะได้” อธิการบดี มข. กล่าว

 

 นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๓ ฉบับที่ ๒๔๙๐ วันอังคารที่ ๖ - วันเสาร์ที่ ๑๐ เดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑


841 1,472