12thJuly

12thJuly

12thJuly

 

August 18,2018

งบฯอบจ.ปีหน้าไม่ทัน อ้างจังหวัดใหญ่ปัญหามาก ‘ไม่รู้เรื่องผิดพลาดเสมอ’

           ประชุมสภา อบจ.โคราชงบประมาณปี ๒๕๖๒ กว่า ๓,๐๐๐ ล้านบาท ในเวลาเพียง ๓ ชั่วโมง สภาฯ เสนอเลื่อนร่างงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อความรอบคอบ ถนนแอสฟัลท์ติกปักธงชัยล่าช้าหลายปี ‘นายกฯ นก’ ชี้จะเร่งรัดให้ เพื่อประโยชน์ของประชาชน พร้อมถอนญัตติอนุมัติจ่ายเงินสะสมปี ๒๕๖๑

           เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่สำนักการช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตำบลมะเริง จังหวัดนครราชสีมา มีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมีนายสมบัติ กาญจนวัฒนา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน พร้อมด้วย นายวิสูตร เจริญสันธิ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายอุทัย มิ่งขวัญ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๓๔ คน ในการประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่น

           โดยในระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รายการที่ได้เบิกตัดปีไว้ โดยนายอุทัย มิ่งขวัญ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “เรื่องของการเบิกโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้อนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เมื่อการประชุมสภาวิสามัญวันที่ ๑ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำนักงานช่างต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รายการที่ได้เบิกจ่ายตัดปีไว้ เนื่องจากรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงดังนี้ โครงการก่อสร้าง โครงการซ่อมแซม โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๑๔๓๐๖ บ้านหนองแฟบ-บ้านโคกนางเหริญ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ๑๓,๒๑๐,๐๐๐ บาท) โอนเป็นรายการใหม่ ข้อความเดิม ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔,๕๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า ๕๒,๕๕๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจรตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมากำหนด ปรากฏในแผนพัฒนา ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (๒๕๖๑-๒๕๖๒) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมฉบับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแนวทางการพัฒนาที่ ๖.๒ ลำดับที่ ๓๗ ข้อความใหม่ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร  ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔,๕๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า ๕๑,๙๐๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจรตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมากำหนด ปรากฏในแผนพัฒนา ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (๒๕๖๑-๒๕๖๒) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมฉบับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแนวทางการพัฒนาที่ ๖.๒ ลำดับที่ ๓๗ ระเบียนที่มีปฏิบัติ ๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย พิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๕) การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๓๑ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกจ่ายตัดปี หรือขยายเวลาที่ได้เบิกจ่ายตัดปีไว้ จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้เบิกจ่ายตัดปีหรือขยายเวลาเบิกจ่ายตัดปี ๒.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๕ การจ่ายเงิน ข้อ ๕.๙ วรรค ๒ หากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินโครงการผูกหนี้ ก่อหนี้โครงการ ตามเงื่อนไขวรรค ๑ ให้ขออนุมัติเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีก ๑ ปี ต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าว ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง หรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไมเกินอีก ๑ ปี ต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา”

           นายชวาล พัฒนกำชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อำเภอขามสะแกแสง กล่าวว่า “การขออนุมัติในเรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ควรเป็นครั้งสุดท้าย ขอให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงต่อสภาแห่งนี้ถึงความล่าช้า ผมว่าผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนอำเภอปักธงชัย คือผลเสียของ ๒ ปีที่ผ่านมา เราพิจารณากันตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ แล้ว ในเมื่อการเปลี่ยนแปลงแก้ไขต่างๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมาก เหตุผลของการเปลี่ยนแปลงคงเป็นเพราะว่าน้ำมันแพงบ้าง ของขึ้นราคาต่างๆ ทำให้ อบจ.สูญเสียงบประมาณในส่วนนี้ ส่วนถนน ๔ กิโลเมตร ก็เป็นหลุมเป็นบ่อเกิดจากการเข้าไปทำ และ ๑ ปีที่ผ่านมาโครงการถนน ๑๓ ล้านนี้ ควรทำให้แล้วเสร็จเพื่อประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์ ผมคิดว่าถ้ามีเหตุผลอีกคงจะขยายเวลาไปอีก ๑ ปี ความเดือดร้อนของประชาชนที่จะได้รับการแก้ไขเมื่อไหร่จะถึงเวลานั้น ครั้งนี้ผมจึงอยากจะขอให้เป็นการเลื่อนครั้งสุดท้าย”

           ด้าน ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ชี้แจงว่า “ดิฉันจะรีบเร่งรัดให้ และขอถอดถอนระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาต่อไป”

           จากนั้นในระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเสนอร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ นายอุทัย มิ่งขวัญ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อที่ ๒๔) ในกรณีผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สามารถพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี มาเสนอต่อสภาท้องถิ่นได้ทันเวลาที่กำหนด ให้เสนอขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่นและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ เหตุผลตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ยกร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ภายใต้แผนพัฒนา ๔ ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่ประกาศใช้แล้วนั้น เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ในการรับผิดชอบ ทั้งจังหวัด ซึ่งมีพื้นที่ขนาดใหญ่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมามีปริมาณโครงการความต้องการ ความเดือดร้อน ของพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมาก ต้องใช้เวลาในการดำเนินการประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทาง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และกำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นหลักการปฏิบัติ จากเหตุผลข้างต้น เป็นเหตุให้การจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไม่แล้วเสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อประโยชน์ของทางราชการอาศัยอำนาจในความในข้อที่ ๒๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการของบประมาณขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๓) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจึงขออนุมัติขยายเวลาเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จากวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ จึงเสนอญัตติขออนุมัติต่อสภา”

           นายสมพร จินตนามณีรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อำเภอโนนสูง กล่าวว่า “จากการเปิดประชุมสามัญประจำปีปรากฏว่า สมาชิกสภายังไม่ได้รับหนังสือเชิญ เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นครั้งที่ ๒ แล้ว และเราจะต้องเข้ามายกมือในเรื่องต่างๆ ผมขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่ได้ถอนญัตติเรื่องขออนุมัติเงินจ่ายสะสมออกไป หากพวกเรามายกมือโดยไม่รู้เรื่องมันอันตรายมากทีเดียว เช่น การจ่ายผ่านเงินสะสมของอำเภอวังน้ำเขียวที่มีความผิดพลาดอย่างร้ายแรง ถนนคนละเส้น หมายเลขคนละหมายเลข ตำแหน่งคนละตำแหน่ง เอาเข้ามาในที่ประชุมได้อย่างไร และจะนำมาให้สภาแห่งนี้ยกมือ ข้อบัญญัติในปี ๒๕๖๒ ทุกฝ่ายควรจะมีความรอบคอบมากกว่านี้ สิ่งที่สำคัญที่สุดในความรอบคอบคือ จะต้องใช้เวลาในการพิจารณาเพิ่มและคงไม่มีสมาชิกคนใดขัดข้องในการขยายระยะเวลาพิจารณาเพิ่ม เรามานั่งพิจารณางบ ๓,๐๐๐ กว่าล้านในเวลาเพียง ๓ ชั่วโมง ถือเป็นข้อบกพร่องในวันนี้ ดังนั้นเราจึงต้องขยายระยะเวลาการพิจารณาออกไปเพื่อให้มีความละเอียดรอบคอบมากกว่านี้ และถูกต้อง ไม่มีการท้วงติงอีก พวกเราพร้อมที่จะยกมือให้ หากข้อมูลต่างๆ ถูกต้องชัดเจน ผมจึงเห็นด้วยกับการขยายระยะเวลาเสนอร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ออกไป”

           ทั้งนี้ สมาชิกสภาฯ จำนวน ๓๔ คน ได้ยกมือออกเสียงเห็นชอบขยายระยะเวลาเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

 

 

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๒๑ วันพฤหัสบดีที่  ๑๖ - วันจันทร์ที่  ๒๐  เดือนสิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๑

 

845 1,557