25thMay

25thMay

25thMay

 

May 02,2019

สำรวจแหล่งผลิตก๊าซสินภูฮ่อม ปตท.เตรียมเจาะเพิ่ม ๑ หลุมหวังสร้างความมั่นคงพลังงาน

         พ่อเมืองอุดรธานียกคณะสำรวจแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อม ซึ่งปตท.สผ.เตรียมขุดเจาะเพิ่มอีก ๑ หลุม ในห้วงเดือนมิถุนายนนี้ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านปิโตรเลียมและพลังงานไฟฟ้า ในพื้นที่ภาคอีสาน

 

         เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินการสำรวจและพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อม ภายใต้โครงการแหล่งก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อม ฐานผลิต C ของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ณ ภูฝอยลม อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายทวี ชิณรงค์ นายอำเภอหนองแสง นายทรรศชล พุทธรัตนา พลังงานจังหวัดอุดรธานี ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมเยี่ยมชม มีนายทวี ลิ้มสุนทร ผู้จัดการอาวุโสโครงการสินภูฮ่อมและสุพรรณบุรี และนายมานพ เจริญสุพงษ์ หัวหน้ากะการผลิตโครงการสินภูฮ่อม ร่วมบรรยายสรุปการดำเนินโครงการสำรวจและพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อมในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัด      ขอนแก่น

         นายทวี ลิ้มสุนทร กล่าวว่า โครงการแหล่งก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อม เริ่มพบแหล่งก๊าซเมื่อปี ๒๕๒๖ เริ่มผลิตก๊าซธรรมชาติเมื่อปี ๒๕๔๙ มีพื้นที่ตั้งในเขตจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดขอนแก่น ขนาดพื้นที่ ๒๓๒.๒ ตารางกิโลเมตร โดยบริษัท พีทีทีอีพี เอสพี ลิมิเต็ด ในกลุ่มบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินโครงการ ชนิดของปิโตรเลียมที่ได้คือ ก๊าซธรรมชาติ และก๊าซธรรมชาติเหลว จากฐานผลิต ๓ แห่งคือ ฐานผลิต A ฐานผลิต B และฐานผลิต C จำนวนหลุมผลิต ๕ หลุม ประกอบด้วย หลุมภูฮ่อม ๓,๔,๕,๑๐,๑๑ มีอัตราการผลิตก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย ๑๒๙ ล้านลูกบาศก์ฟุต จำหน่ายให้กับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมน้ำพอง ส่วนก๊าซธรรมชาติเหลวเฉลี่ย ๔๓๙ บาร์เรลต่อวัน จำหน่ายให้กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

         ด้านนายมานพ เจริญสุพงษ์ กล่าวว่า ก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลว ที่ผลิตได้จะถูกส่งไปยังสถานีผลิตก๊าซสินภูฮ่อมที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เพื่อปรับคุณภาพ ก๊าซฯ ผ่านระบบท่อส่งก๊าซที่มีความยาว รวมทั้งสิ้น ๖๔ กิโลเมตร สำหรับก๊าซธรรมชาติ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมน้ำพอง จะนำไปผลิตกระแสไฟฟ้าให้ภาคอุตสาหกรรมและประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และก๊าซธรรมชาติเหลว บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นำส่งให้สถานีบริการก๊าซ NGV ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ปัจจุบันปิโตรเลียมที่ได้จากโครงการสินภูฮ่อมมีจำนวนลดน้อยลง จึงจำเป็นต้องสำรวจแหล่งปิโตรเลียมใหม่ ซึ่งจะทำการขุดเจาะเพิ่มอีก ๑ หลุมในพื้นที่ฐานผลิต C ในห้วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ และอีกหลุมที่ฐานผลิต D คาดว่าหากการขุดเจาะแล้วเสร็จและมีก๊าซธรรมชาติเพียงพอ ก็จะสามารถสร้างความมั่นคงด้านปิโตรเลียมและพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้อีกหลายปี

 

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๖๙ วันพุธที่ ๑ - วันอาทิตย์ที่ ๕ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

827 1,463