25thJune

25thJune

25thJune

 

May 10,2019

มทส.จับมือสภาเกษตรกรแห่งชาติ ผลักดันงานวิจัยสู่ภาคปฏิบัติ ให้ทุนลูกเกษตรกรเรียนมหา’ลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ร่วมกับ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ผลักดันการนำผลงานวิจัยด้านการเกษตรสู่ภาคปฏิบัติ ยกระดับอาชีพเกษตรกรรมและคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกร รวมถึงส่งเสริมโครงการบัณฑิตลูกเกษตรกร ให้โอกาสศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี นายเติมศักดิ์ บุญชื่น ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา นายนคร ถ้ำแก้ว รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา นายธนาศักดิ์ หลักเพชร หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา นางนันทะกาญจน์ ยินดีรัมย์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทส. ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เผยว่า “บทบาทสำคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คือ เป็นสถาบันการเรียนรู้และเป็นที่พึ่งทางวิชาการให้แก่สังคม การนำผลงานวิจัยต่างๆ ของมหาวิทยาลัย พัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นผลงานที่สร้างรายได้ให้ชุมชนและเกษตรกร การพัฒนาอาชีพ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเพื่อสร้างผลงานทางการวิจัยที่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม รวมไปถึงการให้โอกาสทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาแก่บุตรของเกษตรกร เพราะเมื่อเขาเหล่านั้นได้สำเร็จการศึกษาก็จะเป็นบัณฑิตที่สร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เจริญยิ่งขึ้นไป”

ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีพันธกิจ ๕ ด้าน ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัย การบริการวิชาการ การปรับแปลง ถ่ายทอดเทคโนโลยี และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกระดับ ได้เข้ามาศึกษาพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาภาคเกษตรกรรมของประเทศ และการศึกษาของบุตรเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง จึงได้มีความร่วมมือกับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในการส่งเสริม สนับสนุนการนำผลงานวิจัยด้านการเกษตรสู่ภาคปฏิบัติในระดับพื้นที่ ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม การบูรณาการการทำงานร่วมกัน ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประชาชน การส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาศักยภาพการผลิตการแปรรูปและการตลาด เพื่อยกระดับอาชีพ คุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกร ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนส่งเสริมให้บุตรหลานเกษตรกร เกษตรกร ผู้นำองค์กรเกษตรกร บุคลากร ของทั้งสองฝ่ายได้ศึกษา พัฒนาความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ตามบทบาทภารกิจ ให้มีประสิทธิภาพในอาชีพและการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุน “โครงการบัณฑิตลูกเกษตรกร” ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้สิทธิ์แก่บุตรเกษตรกรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าศึกษาต่อในกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการจัดการ วิทยาศาสตร์การกีฬา สาธารณสุขศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ รวม ๖๓ ราย จัดสรรทุนการศึกษาให้ ๑๖ ทุน โดยมีผู้ยืนยันรับทุน ๑๑ ราย ซึ่งจะได้รับการยกเว้น ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา และค่าธรรมเนียมหอพัก พร้อมทั้งได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ ๔,๐๐๐ บาท อีกด้วย”

ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “ทั้งสองหน่วยงานจะกำหนดแผนงานหรือโครงการ เพื่อสนับสนุนการให้ความรู้และความชำนาญในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ให้การศึกษาและส่งเสริมงานวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตร และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมองค์กรเกษตรกร เพื่อสร้างการรับรู้ตามวัตถุประสงค์แห่งความร่วมมือนี้สู่ประชาชน ส่งเสริม สนับสนุนการนำผลงานวิจัยด้านการเกษตรสู่ภาคปฏิบัติในระดับพื้นที่ ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตการแปรรูปและการตลาด ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตามบทบาทภารกิจ ตลอดจนส่งเสริม “โครงการบัณฑิตลูกเกษตรกร” เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจะดำเนินงาน กิจกรรม และโครงการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับแนวทางที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันต่อไป”

 

 

 

 

ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๗๐ วันจันทร์ที่ ๖ - วันศุกร์ที่ ๑๐ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒


828 1,432