25thJune

25thJune

25thJune

 

August 10,2019

ปปช.ชี้มูล‘วิรัช’และพวก คดีทุจริตสนามฟุตซอล อ้างไม่เคยขอแปรญัตติ

          ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด ‘วิรัช’ กับพวกทุจริตการจัดสรรงบประมาณเพื่อทำการก่อสร้างสนามฟุตซอล มูลค่าความเสียหายทั้ง ๖ โรงเรียน กว่า ๑๕ ล้านบาท ด้าน ‘วิรัช’ โวย ใช้หลักฐานลอยๆ ยันไม่เคยรับงบแปรญัตติปี ๒๕๕๕ เชื่อหากผิดจริงเท่ากับพรรคการเมืองทุกพรรคมีความผิดตาม พ.ร.บ.พรรคการเมือง ด้านทีมทนายจ่อยื่นเอาผิดป.ป.ช.

          เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แถลงข่าวว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิด นายวิรัช และนางทัศนียา รัตนเศรษฐ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับพวก รวม ๒๔ ราย กรณีทุจริตในการจัดสรรงบประมาณเพื่อทำการก่อสร้างสนามฟุตซอล ในเขต ๒ จังหวัดนครราชสีมา จากงบแปรญัตติ โดยในการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (งบแปรญัตติ) ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงสนามกีฬาพร้อมอุปกรณ์ (สนามฟุตซอล) มีลักษณะมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้เข้าทำการเสนอราคารายใดให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ และการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานตามรูปแบบรายการและวิธีการก่อสร้าง สนามกีฬาไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

          ทั้งนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวข้างต้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ แล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ชี้มูลผู้ถูกกล่าวหาจำนวน ๒๔ ราย ประกอบด้วยผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ๓ ราย ข้าราชการ ๑๑ ราย เอกชน ๑๐ ราย (บุคคลธรรมดา ๗ ราย นิติบุคคล ๓ ราย) แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

          ๑.กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และผู้ประสานงาน จำนวน ๖ ราย คือ นายวิรัช รัตนเศรษฐ และนางทัศนียา รัตนเศรษฐ ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้กระทำด้วยประการใดๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือกรรมาธิการ มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายจะกระทำมิได้ จึงเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๘ มีมูลความผิดอาญาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒๓/๑ และมีมูลความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ มาตรา ๗ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ ประกอบมาตรา ๘๖ ประมวลกฎหมายอาญา นายสัมฤทธิ์ ปลั่งกลาง มีมูลความผิดอาญา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒๓/๑ ประกอบมาตรา ๘๖ ประมวลกฎหมายอาญา และตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๑ มาตรา ๑๕๗ ประกอบมาตรา ๘๖ นอกจากนี้ยังมีมูลความผิด        ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ มาตรา ๗ และมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ ประกอบมาตรา ๘๖ ประมวลกฎหมายอาญา

          นางสาวกุลธิดา วีรตานนท์ และนายประภัสร์ ลิมานันท์ มีมูลความผิดอาญา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒๓/๑ ประกอบมาตรา ๘๖ ประมวลกฎหมายอาญา และตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ ประกอบมาตรา ๘๖ นอกจากการกระทำของนายประภัสร์ ลิมานันท์ ยังมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๘๔ วรรคสาม มาตรา ๘๕ วรรคสอง และมาตรา ๙๔ วรรคสองด้วย

          ส่วนนางทัศนาพร เกษเมธีการุณ มีมูลความผิดอาญาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๒๓/๑ ประกอบมาตรา ๘๖ ประมวลกฎหมายอาญา

          ๒.กลุ่มข้าราชการ จำนวน ๙ ราย คือนายชินภัทร ภูมิรัตน เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนายรังสรรค์ มณีเล็ก เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สพฐ. มีมูลความผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๒๓/๑ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๑ และมาตรา ๑๕๗ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒ ตามมาตรา ๔ มาตรา ๗ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๘๔ วรรคสาม มาตรา ๘๕ วรรคสอง และมาตรา ๙๔ วรรคสอง และนายชินภัทร ภูมิรัตน มีมูลความผิดทางอาญาตาม มาตรา ๑๕๑ ประมวลกฎหมายอาญาอีกประการหนึ่งด้วย

          นายประยงค์ ตั้งเจริญ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนการงบประมาณ สำนักนโยบายและแผนงบประมาณ สำนักงบประมาณ ในฐานะกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการพิจารณาการเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีมูลความผิดทางอาญา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒๓/๑ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๘๒ (๒) ประกอบมาตรา ๘๕ (๗) และมาตรา ๘๕ (๑)

          นายนิเวศน์ อุดมรัตน์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมาเขต ๒ มีมูลความผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒๓/๑ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๑ และมาตรา ๑๕๗ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒ และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๘๔ วรรคสาม มาตรา ๘๕ วรรคสอง และมาตรา ๙๔ วรรคสอง

          นายวิโรจน์ เลิศพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระพุทธ นายอนันต์ สุวรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ นายทองอินทร์ ไปเจอะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพลอง นางสาวพูนพิสมัย เปี่ยมสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวทำนบ และนางสาวอ้อย สงึมรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองนา มีมูลความผิดทางอาญา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๒๓/๑ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๑ มาตรา ๑๕๗ และมาตรา ๑๖๒ (๑) (๔) ตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามมาตรา ๔ มาตรา ๗ มาตารา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๘๔ วรรคสาม มาตรา ๘๕ วรรคสอง และมาตรา ๙๔ วรรคสอง

          ๓.กลุ่มเอกชน จำนวน ๙ ราย คือนางสาวเบญจพันธ์ บุญบงการ และบริษัท สปอร์ต แอนด์ เกม จำกัด มีมูลความผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๒๓/๑ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๖ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๑ และมาตรา ๑๕๗ ประกอบมาตรา ๘๖ มาตรา ๒๖๔ มาตรา ๒๖๕ และมาตรา ๒๖๘ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔ มาตรา ๗ และมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๖

          นายยี พณิชยา นายมานัส ชาวนา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเอไอ เอ็นเตอร์ไพร์ส และบริษัท วอเตอร์ ฮีล แลนด์ จำกัด มีมูลความผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๒๓/๑ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๖ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๑ และมาตรา ๑๕๗ ประกอบมาตรา ๘๖ มาตรา ๒๖๔ มาตรา ๒๖๕ และมาตรา ๒๖๘ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๔ มาตรา ๔ มาตรา ๗ และมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๖

          นางสาวฐิติรัตน์ ทันหาบุรุษ และนางสาวรัตนา มงคลสกุล มีมูลความผิดทางอาญา ตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๒๓/๑ ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๘๖ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๑ และมาตรา ๑๕๗ ประกอบมาตรา ๘๖ และตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับกาเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔ และมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๖ นอกจากนี้นางสาวฐิติรัตน์ ทันหาบุรุษ ยังมีมูลความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๗ และมาตรา ๑๐ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๖ อีกด้วย

          นายวิธิวัสส์ ภูชัสส์วุฒิกุล มีมูลความผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๒๓/๑ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๖ และตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๖

          ทั้งนี้ มูลค่าความเสียหายทั้ง ๖ โรงเรียน ประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาท) ให้ส่งรายงาน สำนวนการไต่สวน เอกสาร พยานหลักฐาน และความเห็น พร้อมสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ ไปยังอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และส่งรายงาน สำนวนการไต่สวน เอกสารหลักฐาน และคำวินิจฉัย ไปยังผู้บังคับบัญชา เพื่อดำเนินการทางวินัย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๖ และมาตรา ๙๑ (๒) แล้วแต่กรณี ในส่วนที่เหลือของจังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๖ เขต ๕๐ โรงเรียน และจังหวัดอื่นๆ อีก ๑๗ จังหวัด อยู่ระหว่างการดำเนินการ จึงแถลงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

          ภายหลังการแถลงข่าวของ ป.ป.ช. ในวันเดียวกันนี้ ที่รัฐสภาเกียกกาย นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ แถลงชี้แจงกรณี ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดกรณีการทุจริตสนามฟุตซอลว่า ได้ยื่นหนังสือทักท้วงต่อ ป.ป.ช.ไปแล้วหลังจากถูกชี้มูลความผิด เพราะหลักฐานสำคัญที่ ป.ป.ช.นำมาดำเนินคดีกับตนเป็นเพียงใบบัญชีคุมยอดรายการแปรญัตติเพิ่มปี ๒๕๕๕ ที่ระบุเพียงว่า พรรคเพื่อไทยได้รับงบประมาณ ๒,๕๘๘,๔๒๐,๐๐๐ บาท และมีพรรคการเมืองที่ได้รับงบแปรญัตติดังกล่าวด้วยอาทิ พรรคชาติพัฒนา ๑๔๐ ล้านบาท พรรคประชาธิปัตย์ ๙๒๕ ล้านบาท พรรคภูมิใจไทย และยังระบุว่าตนได้รับงบแปรญัตติดังกล่าว ๓๐๐ ล้านบาท
นายวิรัช กล่าวอีกว่า แต่จากที่ดูในเอกสารนี้พบว่าเป็นเพียงเอกสารลอยๆ ไม่มีการระบุที่มา และไม่มีการเซ็นชื่อรับรองว่าเป็นเอกสารจากหน่วยงานใด แค่มีชื่อตนเข้าไปปรากฏอยู่ก็ถูกนำไปชี้มูลความผิดแล้ว 

          “ผมขอยืนยันว่า ไม่เคยได้รับงบแปรญัตตินี้เลย ป.ป.ช.เคยทำหนังสือสอบถามไปยังคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณางบปี ๒๕๕๕ หรือเปล่าว่า ได้จัดสรรงบแปรญัตตินี้ให้พรรคการเมืองต่างๆ และตัวผมหรือไม่ รวมทั้งได้ทำหนังสือไปสอบถามพรรคการเมืองที่มีรายชื่อในเอกสารหรือยังว่า ได้รับงบแปรญัตติจริงหรือไม่ เพราะที่ผ่านมา ป.ป.ช.เรียกผมไปชี้แจงเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น แล้วก็มีมติออกมาเลย” นายวิรัช กล่าว

          ด้านนายทศพล เพ็งส้ม ทีมทนายความคดีทุจริตสนามฟุตซอลของนายวิรัช กล่าวว่า ทีมกฎหมายเตรียมฟ้องดำเนินคดีเอาผิดกับ ป.ป.ช.ตามมาตรา ๑๕๗ ตามประมวลกฎหมายพิจารณาคดีอาญา และมาตรา ๑๗๒ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปราบปรามการทุจริต เนื่องจากเห็นว่า หลักฐานเรื่องการแปรญัตติงบที่ ป.ป.ช.นำมาใช้เอาผิดนายวิรัชไม่ได้สอบสวนอย่างละเอียดรอบคอบ เป็นเอกสารลอยๆที่ไม่มีใครกล้าเซ็นรับรอง แต่กลับนำมาใช้เอาผิด รวมทั้งไม่เคยไปสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า ได้มีการแปรญัตติงบไปให้หรือได้รับงบแปรญัตติจริงหรือไม่

          “ในเอกสารในสำนวนของ ป.ป.ช.ระบุชัดว่า พรรคเพื่อไทยได้รับวงเงิน ๒.๕ กว่าพันล้าน จึงขอให้ ป.ป.ช.ทำหนังสือไปถึงพรรคการเมืองเพื่อถามว่าได้งบตัวนี้หรือเปล่า และถามสำนักงบประมาณว่าใครเป็นคนทำ ได้มาอย่างไร และถ้ามีการดำเนินคดีกับนายวิรัชจริงเท่ากับว่า พรรคการเมืองทุกพรรคมีความผิดจริงตาม พ.ร.บ.พรรคการเมือง ม.๗๒ ซึ่งต้องยุบพรรค ดังนั้น ป.ป.ช.ต้องทำเรื่องส่งไปยังกกต. ถ้าไม่ทำเท่ากับละเว้นหน้าที่ ทางเราก็ต้องดำเนินคดี” นายทศพล กล่าว

 

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๕๘๘ วันอาทิตย์ที่ ๑๑- วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

 
 

767 1,406