25thMay

25thMay

25thMay

 

August 27,2019

สรุปงาน‘ทุเรียนภูเขาไฟ’ เงินสะพัดกว่า ๒๐๐ ล้าน ปลื้มทั้งรายได้และชื่อเสียง

พ่อเมืองศรีสะเกษ ร่วมกับเกษตรจังหวัดฯ ประชุมสรุปการจัดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษที่ผ่านมา ยอดขาดรวมทั้งผลไม้และโอทอปกว่า ๒๐๐ ล้านบาท ทุเรียนภูเขาไฟขายดี โรงแรม ร้านอาหาร คับคั่งด้วยผู้คน

เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมสรุปผลการจัดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ & มหกรรมยางพารา และนวัตกรรม ๒๐๑๙ ณ ห้องประชุม ๑ อาคารส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ฯ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ และคณะ ร่วมด้วย

งานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษฯ เป็นกิจกรรมซึ่งจังหวัดได้ริเริ่มจัดมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๗ และดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาทุกปี โดยเป็นกิจกรรมที่ทำให้ทุเรียนศรีสะเกษมีชื่อเสียงมาจนทุกวันนี้ ซึ่งเดิมจังหวัดใช้ชื่องานว่า “เทศกาลเงาะ-ทุเรียนและของดีศรีสะเกษ ” ก่อนจะมาเปลี่ยนชื่องานเป็น “เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ” ในปี ๒๕๖๑ ซึ่งกำหนดในช่วงที่ผลผลิตทุเรียนออกสู่ตลาดคือในช่วงระหว่างเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม ของทุกปี

โดยในปี ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษได้จัดงานในชื่อ “เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ & มหกรรมยางพาราและนวัตกรรม ๒๐๑๙” โดยจัดที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อระหว่างวันที่ ๒๐-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนสามารถนำผลผลิตมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาด และยังไปการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด มีการให้บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อนำนักท่องเที่ยวเข้าชมสวนทุเรียน เลือกชิมและเลือกซื้อทุเรียนจากสวน ซึ่งทำให้เกิดรายได้ต่อชาวสวนและสร้างรายได้เข้าจังหวัดปีละหลายร้อยล้านบาท

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือและสรุปผลการจัดงานที่ผ่านมา รวมทั้งการหารือแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการจัดการงานที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยสรุปผลการจำหน่ายสินค้าภายในงาน ดังนี้ ๑) ยอดจำหน่ายผลไม้ จำนวน ๖๕ ร้าน รวมรายได้ ๒๕,๒๐๘,๖๒๐ บาท แจ้งการเข้าจำหน่ายผลผลิตทุเรียน ๑๓๘,๒๐๐ กิโลกรัม ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ ๑๘๐ บาท คิดเป็นมูลค่า ๒๔,๘๗๖,๐๐๐ บาท ๒) ยอดจำหน่ายสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์แปรรูป จำนวน ๖๒ ร้าน รวมรายได้ ๓,๑๘๖,๗๓๐ บาท ๓) สินค้าโอทอปผ้าพื้นเมืองและเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓๕ ร้าน รวมรายได้ ๑,๓๘๑,๒๘๙ บาท และ ๔) สินค้าเบ็ดเตล็ด จำนวน ๑๘ ร้าน รวมรายได้  ๓๙๘,๔๒๓ บาท ส่วนการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร สินค้าวิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer และโอทอป รายได้รวม ๓๐,๑๗๕,๐๖๒ บาท

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า “ตลอดระยะเวลา ๑๑ วัน ที่จังหวัดศรีสะเกษได้ร่วมกับชาวสวนไม้ผลจัดงานเทศกาลทุเรียน ภูเขาไฟศรีสะเกษ มหกรรมยางพาราและนวัตกรรม ๒๐๑๙ ส่งผลให้เศรษฐกิจโตขึ้นเป็นอันมาก ผู้คนไม่รู้มาจากที่ไหนบ้าง หลั่งไหลมาเที่ยวสวนผลไม้ของจังหวัดศรีสะเกษ โรงแรมเต็มแทบทุกที่ ทุเรียนภูเขาไฟขายดีมาก ร้านอาหารแทบทุกแห่งแทบจะไม่มีที่จะนั่ง จากความร่วมมือของ ทั้งหน่วยงานราชการและเกษตรกรชาวสวน ทำให้ทุกคนได้ทานทุเรียนที่คุณภาพดีมากๆ และอร่อยที่สุดในโลก ก็เลยบอกต่อ”

“การจัดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษในครั้งนี้ ทำให้มีเม็ดเงินที่นักท่องเที่ยวนำเข้ามาใช้อย่างสะพัด ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ในระยะนี้ ราวๆ ๒๐๐ ล้านบาท จึงนับเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าการจัดงานนี้ นำมาซึ่งสร้างรายได้และชื่อเสียงให้จังหวัดศรีสะเกษอย่างแท้จริง” ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวท้ายสุด 

 

 ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๕๙๑ วันจันทร์ที่ ๒๖ - วันเสาร์ที่ ๓๑ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

812 1,405