24thJune

24thJune

24thJune

 

September 25,2019

งบปี’๖๓ ผ่านวาระแรก สภาอบจ. ๓,๗๕๕ ล้าน สจ.ห่วงงบทำถนนไม่พอ

         อบจ.นครราชสีมา เผยสถานะการคลัง พร้อมเสนอร่างข้อบัญญัติอบจ.ฯ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ วาระแรกผ่านฉลุย หวั่นงบทำถนน ๑๕๕ ล้านไม่เพียงพอ ด้านประธานสภาเผย ถนนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม ไม่นิ่งนอนใจ ของบส่วนกลางแก้ไขเร่งด่วน

         สืบเนื่องจากที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ขอขยายการเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ออกไปอีก ๔๖ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เมื่อคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ และสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๑๓ ออกไปนั้น

         ล่าสุด เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสำนักช่าง อบจ.นครราชสีมา นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ พร้อมด้วยรองประธานสภา อบจ.คือ นายชวาล พัฒนกำชัย และนายนัฏฐชัยฐ์ ธนกนกนนทณ์ และเลขนุการสภาคือ นางสาวจุฑาสันห์ ตั้งตรีวีระกุล ซึ่งมีการประชุมทั้งหมด ๔ ระเบียบวาระ โดยประเด็นสำคัญอยู่ที่ระเบียบวาระที่ ๓ วาระที่ ๓ ญัตติเรื่อง ขอความเห็นขอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ โดยมีร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายก อบจ.นครราชสีมา นายวิสูตร เจริญสันธ์ รองนายก อบจ.นครราชสีมา นายนพล วงษ์ประเสริฐ ที่ปรึกษานายก อบจ.นครราชสีมา โดยมี ส.อบจ.นครราชสีมาเข้าร่วมประชุม ๒๖ คน ลา ๓ คน ได้แก่ นายธวัฒน์ ศิริปริญญานันต์ ส.อบจ.อำเภอด่านขุนทด เขต ๒ นางสุพัตรา มากเมือง ส.อบจ.อำเภอขามทะเลสอ และนายบุญดี วงศ์ไตรรัตน์ ส.อบจ.อำเภอโชคชัย ซึ่งมีหัวหน้าส่วนและข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้ส.อบจ.นครราชสีมามีทั้งหมด ๔๘ คน ๔๘ เขต แต่มีการลาออกไปสมัคร ส.ส.บางส่วน

         ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายก อบจ.นครราชสีมา แถลงต่อสภาฯ ว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอญัตติดังกล่าวต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อพิจารณาดำเนินการบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

         สำหรับสถานะการคลัง ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ แถลงว่า งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีสถานะการเงินดังนี้ เงินฝากธนาคาร จำนวน ๓,๗๐๖,๐๖๐,๐๗๖.๙๑ บาท เงินสะสม จำนวน ๑,๕๖๕,๙๗๑,๙๐๖.๗๗ บาท ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๕๓๐,๘๗๓,๓๘๓.๐๙ บาท รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยัง ไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ จำนวน ๑๓ โครงการ รวม ๖,๖๑๓,๖๐๐ บาท และรายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ จำนวน ๓๗๖ โครงการ รวม ๖๔๘,๒๘๕,๑๓๔.๓๔ บาท ในส่วนของเงินกู้คงค้าง มีจำนวน ๖๖,๑๔๘,๘๐๐ บาท

         การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ประกอบด้วย (๑) รายรับจริง จำนวน ๓,๓๗๙,๙๖๙,๙๒๒.๖๑ บาท ประกอบด้วย หมวดภาษีอากร จำนวน ๑๔๑,๗๘๐,๔๘๑.๐๗ บาท หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน ๑๑,๕๕๗,๓๖๒.๓๑ บาท หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน ๓๐,๓๑๑,๓๕๐.๘๗ บาท หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ ไม่มี หมวดรายได้เบ็ดเตล็ดจำนวน ๑,๑๖๕,๖๓๒.๕๒ บาท หมวดรายได้จากทุนไม่มี หมวดภาษีจัดสรร จำนวน ๑,๔๐๓,๖๘๕,๘๖๐.๘๔ บาท และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๑,๗๙๑,๔๖๙,๒๓๕.๐๐ บาท (๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน ๑๘๓,๓๒๔,๘๐๖.๑๑ บาท

         (๓) รายจ่ายจริง จำนวน ๒,๘๖๔,๓๔๗,๙๕๐.๒๕ บาท ประกอบด้วย งบกลาง จำนวน ๒๒๑,๕๕๙,๑๗๕.๔๘ งบบุคลากร จำนวน ๑,๑๐๗,๕๘๐,๙๙๙.๖๖ บาท งบดำเนินงาน จำนวน ๙๗๒,๓๑๒,๔๒๒.๒๐ บาท งบลงทุน จำนวน ๕๖๐,๓๔๐,๙๙๐ บาท งบรายจ่ายอื่นไม่มี และงบเงินอุดหนุน จำนวน ๒,๕๕๔,๓๒๖.๙๑ บาท (๔) รายจ่ายที่จ่ายเงินจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน ๑๘๓,๓๒๔,๘๐๖.๑๑ บาท (๕) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม ไม่มี และ (๖) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสมไม่มี

งบประมาณปี’๖๓

         งบเฉพาะการ ประเภทกิจการสถานีขนส่ง กิจการสถานีโชคชัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประกอบด้วย รายรับจริง จำนวน ๑,๓๕๓,๑๕๘.๒๐ บาท แยกเป็นรายจ่ายจริง จำนวน ๖๓๑,๖๒๘.๗๘ บาท กำไรสะสม ไม่มี เงินสะสม ๒,๐๖๓,๕๑๕.๓๕ บาท ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๖๙๐,๕๓๑.๔๙ บาท กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ ไม่มี ยืมเงินสะสมจากเทศบาล ไม่มี เงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓,๖๕๘,๓๒๖.๕๔ บาท และทรัพย์จำนำ ไม่มี

         สำหรับการบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ นายก อบจ.นครราชสีมา แถลงว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ประมาณการรายรับไว้ทั้งสิ้น จำนวน ๓,๗๕๕,๐๗๙,๒๐๐ บาท หมวดภาษีอากร จำนวน ๑๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน ๘,๐๒๕,๐๐๐ บาท หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ ไม่มี หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท หมวดรายได้จากทุน จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท หมวดภาษีจัดสรร จำนวน ๑,๔๔๗,๓๖๕,๐๐๐ บาท และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๒,๑๕๕,๐๗๙,๒๐๐ บาท

         ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตั้งประมาณการรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น ๓,๗๕๕,๐๗๙,๒๐๐ บาท งบกลาง จำนวน ๑๖๙,๕๔๑,๘๐๑ บาท งบบุคลากร จำนวน ๑,๔๑๙๘๒๖,๖๐๐ บาท งบดำเนินงาน จำนวน ๑,๕๔๘,๐๔๔,๘๗๓ บาท งบลงทุน จำนวน ๖๑๔,๖๐๐,๙๒๖ บาท งบรายจ่ายอื่น จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท และงบเงินอุดหนุน จำนวน ๖๕,๐๐๐ บาท

ห้องงบดูแลถนน

         จากนั้นมีการเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯอภิปราย โดยนายสมพร จินตนามณีรัตน์ ส.อบจ.อำเภอโนนสูง เขต ๒ กล่าวว่า ต้องแสดงความยินดีกับชาวโคราชทั้ง ๓๒ อำเภอ ที่วันนี้จะได้ใช้งบประมาณที่ทางฝ่ายบริหารได้แถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามร่างข้อบัญญัติที่ให้มาในปี ๒๕๖๒ เราคงจำกันได้ว่า อบจ.นครราชสีมาได้พิจารณางบประมาณ ๓ พันกว่าล้านเช่นกัน และในปีนี้ อบจ.นครราชสีมาก็ดำเนินการสรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓.๗ พันกว่าล้าน ซึ่งใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาจำนวน ๕๘ โรงเรียนในสังกัด อบจ.นครราชสีมา โดยประมาณการรายจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๓ ในเรื่องการศึกษาประมาณ ๑.๒ พันล้านบาท เห็นได้ว่าหลักๆ ไปอยู่ในเรื่องการศึกษาเป็นจำนวนมาก แต่เรื่องที่เป็นห่วงมากที่สุด คือเรื่องของงานก่อสร้างถนน อย่างที่ทราบว่า ครั้งที่แล้วตนได้ยื่นกระทู้ถามทางฝ่ายบริหารว่า ถนนของเรามีกี่เส้นทาง ที่อยู่ในสังกัด อบจ. และมีระยะทางประมาณเท่าไหร่ ซึ่งได้รับคำตอบที่น่าพอใจ คือ มีอยู่ประมาณ ๑๕๗ เส้นทาง เกือบ ๑,๕๐๐ กิโลเมตร โดยงบประมาณปี ๒๕๖๓ ระบุไว้ในรายละเอียดข้อบัญญัติว่า งานก่อนสร้างถนนงบ ๑๕๕ ล้านบาท

         นายสมพร กล่าวอีกว่า ที่ตนต้องขึ้นมาอภิปรายในครั้งนี้ เพราะมีความเป็นห่วง และในปี ๒๕๖๓  ตนก็หวังว่า งบประมาณจากปี ๒๕๖๒ ที่เหลือจ่ายบ้าง จะสามารถนำมาเพิ่มแก้ไขในเรื่องของถนนหนทางได้ ถึงแม้จะเกินจากที่ตั้งไว้ไปบ้าง แต่ก็อยากให้ฝ่ายบริหารพิจารณาเรื่องนี้ เพราะอย่างในเรื่องของการศึกษามีงบถึงพันกว่าล้าน แต่ถนนเราก็มีหลายเส้นทาง งบที่ตั้งไว้อาจไม่เพียงพอ ซึ่งตนก็เห็นด้วยในเรื่องของร่างบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๓ เพราะจะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชน

         ด้านนายชาคริต ทิศกลาง ส.อบจ.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า ในการปฏิบัติ ผู้บริหารไม่ได้มาดูว่ามีการดำเนินการอย่างไรบ้าง บางครั้งในส่วนของราชการ อาจไม่รับรู้ถึงปัญหาของประชาชนจริงๆ ดังนั้นก็อยากให้คำนึงว่า เราจะสามารถทำอย่างไรเพื่อที่จะดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงบ้าง

         หลังจากที่ ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายก อบจ.นครราชสีมา รายงานแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้เสนอที่ประชุมในการยกมือลงมติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดย ส.อบจ.นครราชสีมาทั้ง ๒๖ คน ยกมือเห็นชอบโดยพร้อมเพรียงกัน

         จากนั้นสภาฯได้มีการเสนอชื่อแต่งตั้งกรรมการแปรญัตติงบประมาณ ประกอบไปด้วย นายโกวิทย์ เลาวัณศิริ ส.อบจ.อำเภอบ้านเหลื่อม, นายสมจิต คิดการ ส.อบจ.อำเภอสีดา, นางอรองค์ ธนสุนทรสุทธิ์ ส.อบจ.อำเภอห้วยแถลง และนายชาคริต ทิศกลาง ส.อบจ.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ทำหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียด และแปรญัตติงบประมาณ เพื่อเสนอสู่สภาฯอีกครั้งในวาระต่อไป

         นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล ประธานสภา อบจ.นครราชสีมา กล่าวว่า วันนี้เป็นวาระแรกที่เราได้ผ่านร่างงบประมาณ ซึ่ง ส.อบจ.แต่ละอำเภอได้นำข้อบกพร่อง และความเสียหายของแต่ละอำเภอมาเข้าในข้อบัญญัติที่จะตั้งงบประมาณ น่าจะสอดคล้องกับการผ่านงบประมาณช่วงเดือนกันยายน ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม ก็จะไปดูถึงการแก้ปัญหาความเสียหายหลังจากที่ผ่านช่วงฤดูฝนไปแล้ว เพื่อจะทำให้ถนนต่างๆ ดีขึ้น 

         “นายก อบจ. เป็นห่วงว่า ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ. มากถึง ๑,๐๐๐ กว่ากิโลเมตร ซึ่งงบประมาณที่ได้อาจจะไม่พอ เนื่องจากเรามีงบดูแลถนนปีละ ๒๐๐ กิโลเมตร แต่เรามีถนนที่รับผิดชอบกว่าพันกิโลเมตร ต้องให้ส่วนหนึ่งที่ต้องการทำโครงการ ของบประมาณจากส่วนกลางเพื่อนำมาแก้ไขเร่งด่วน และเราเป็นจังหวัดใหญ่ อยากให้ประชาชนได้ทราบว่า อบจ.ไม่นิ่งนอนใจ เราพยายามที่จะของบประมาณจากส่วนกลาง จากรัฐบาลมาเติมเพื่อดูแลถนนที่ขึ้นตรงกับ อบจ.นครราชสีมา ทั้งนี้ ร่างงบประมาณ ๒๕๖๓ ของ อบจ.นครราชสีมา ก็ถือว่าผ่านวาระแรกแล้ว” ประธานสภาฯ กล่าว

         ทั้งนี้ มีกำหนดการยื่นคำแปรญัตติตามวันเวลา ดังนี้ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐-๒๐.๐๐ น., วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๒๐.๐๐ น. และวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๘.๓๐ น. รวมเวลา ๒๕ ชั่วโมง และจะมีการประชุมแปรญัตติในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสำนักช่าง อบจ.นครราชสีมา

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๕๙๕ วันพุธที่ ๒๕ กันยายน - วันอังคารที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

 


860 1,484