26thMay

26thMay

26thMay

 

October 30,2019

สภาอบจ.อนุมัติจ่ายขาด ๒๕๐ ล. ‘ระนองรักษ์’ยืนยันคุ้มค่าภาษี สจ.ยังห่วงถนนชำรุด ๒ พันกม.

ผ่านฉลุยจ่ายขาดเงินสะสม ปี ๒๕๖๓  จำนวน ๒๕๐ ล้านบาท ‘นายกฯนก’ เผย อบจ.ใช้ภาษีประชาชนคุ้มค่ารอบด้าน ทุกโครงการทำถูกต้องตามระเบียบ พร้อมให้ตรวจสอบ ด้าน ส.จ.ยังห่วงถนนชำรุด ๒,๐๐๐ กม. หวังงบช่วยแก้ไขได้บ้าง

เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสำนักการช่าง อบจ.นครราชสีมา นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ พร้อมด้วยรองประธานสภา อบจ. นายชวาล พัฒนกำชัย และนายนัฏฐชัยฐ์ ธนกนกนนทณ์ และเลขานุการสภาคือ นางสาวจุฑาสันห์ ตั้งตรีวีระกุล ซึ่งมีการประชุมทั้งหมด ๕ ระเบียบวาระ โดยประเด็นสำคัญอยู่ที่ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (กันเงินมิได้ผูกพัน) และระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ เรื่องขออนุมัติจ่ายเงินขาดสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายก

อบจ.นครราชสีมา นายวิสูตร เจริญสันธ์ และนายประดิษฐ์ กิ่งโก้ รองนายก อบจ.นครราชสีมา นายนพล วงษ์ประเสริฐ ที่ปรึกษานายก อบจ.นครราชสีมา และ ส.อบจ.นครราชสีมาเข้าร่วมประชุม ๓๑ คน ลา ๒ คนได้แก่ นายประพจน์ ธรรมประทีป ส.อบจ.อำเภอเมืองนครราชสีมา เขต ๔  และนายพิชัยศักดิ์ ชัยศรี ส.อบจ.อำเภอบัวใหญ่ เขต ๑ ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนและข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม (ส.อบจ.นครราชสีมามีทั้งหมด ๔๘ คน ๔๘ เขต แต่มีการลาออกไปสมัคร ส.ส.บางส่วน)

สำหรับระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (กันเงินมิได้ผูกพัน) นายวิสูตร เจริญสันธ์  รองนายก อบจ.นครราชสีมา แถลงว่า เนื่องจากได้รับคำร้องจากสำนักการช่าง อบจ.นครราชสีมาว่า มีความจำเป็นต้องขอเปลี่ยนแปลง แก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (กันเงินมิได้ผูกพัน) โครงการซ่อมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อบจ.นม.๒๓๑๐๑ บ้านศูนย์กลาง–บ้านโนนสำราญ อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา งบประมาณ ๒ ล้านบาท แก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีรายละเอียดที่ต้องแก้ไขให้สามารถดำเนินการตามสภาพพื้นที่ในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อความเดิม “เนื่องจากมีค่าซ่อมถนนถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๘๕ เมตร เหลือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๓,๕๑๐ เมตร พร้อมตีเส้นจราจรตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด” โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติม “เนื่องจากมีค่าซ่อมถนนถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๖ เมตร ไหล่ทางกว้าง ๓,๐๐๑ เมตร ยาว ๕๘๕ เมตร เหลือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๔,๖๘๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจรตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด ส่วนรายละเอียดอื่นเป็นไปตามเดิม” ซึ่ง ส.อบจ.ที่เข้าร่วมประชุมมีมติเห็นด้วยทั้งหมด

ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ เรื่องขออนุมัติจ่ายเงินขาดสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ นายประดิษฐ์ กิ่งโก้ รองนายก อบจ.นครราชสีมา แถลงว่า ตามที่รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สั่งการให้ อปท.ได้นำเงินสะสมที่มีอยู่มาดำเนินโครงการ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน อันเป็นโครงการที่ประกอบไปด้วย ประเภทโครงสร้างพื้นฐาน, ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน, ด้านเศรษฐกิจและสังคม, ด้านการท่องเที่ยว และโครงการเพื่อการศึกษา ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้สนองตอบนโยบายของรัฐบาล และจัดทำโครงการรวมทั้งสิ้น ๑๕๐ กว่า โครงการโดยใช้งบประมาณที่จ่ายขาดจากเงินสะสมเป็นจำนวนเงินรวม ๒๕๐ ล้านบาท อบจ.สามารถนำไปใช้จ่ายได้ จำนวน ๓๒๕ ล้านบาท ฝ่ายบริหารจึงนำโครงการต่างๆ เข้าสู่สภาฯ เพื่อให้สมาชิกได้อนุมัติโครงการทั้งหมด

นายสมพร จินตนามณีรัตน์ ส.อบจ.อำเภอโนนสูง อภิปรายว่า ในการจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๒๕๐ ล้านบาท ตนคิดว่า อบจ.โคราชจะได้พัฒนาถนนหนทางที่ชำรุดอยู่ในขณะนี้กว่า ๒,๐๐๐ กิโลเมตร แม้จะไม่พอเพียงแต่ก็สามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ ๓๑ เสียง

ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายก อบจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า ต้องขอบคุณกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นการดำเนินงานในด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างเดียว แต่ได้กำหนดไว้หลายด้าน เช่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน, ด้านเศรษฐกิจสังคม, ด้านการศึกษา และด้านการท่องเที่ยว รวมทุกโครงการเป็นเงิน ๒๕๐ ล้านบาท แต่ก็มีบางโครงการที่มีมูลค่าของงานต่ำกว่า ๕ แสนบาท ซึ่งทุกโครงการจะมีทั้งการตรวจสอบภายใน, สำนักงานงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) คอยตรวจสอบอยู่แล้ว จึงไม่น่าจะมีปัญหา เพราะทุกโครงการทำอย่างถูกต้องตามระเบียบทุกประการ และพร้อมให้หน่วยงานภาคเอกชนเข้าตรวจสอบได้ทุกโครงการเช่นกัน

 

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๖๐๐ วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม - วันอังคารที่ ๕ เดือนพฤศจิกายน  พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

 


805 1,418